Predpisy SASS

Členovia Slovenskej asociácie správcovských spoločností sa pri výkone svojej činnosti zaväzujú dodržiavať aj vnútorné predpisy a normy SASS, ktoré nad rámec uvedených zákonov upravujú podrobnejšie niektoré činnosti súvisiace so správou a predajom produktov kolektívneho investovania. Sústavu takýchto predpisov v súčasnosti tvoria nasledovné dokumenty:


Činnosť samotnej SASS sa riadi týmito základnými normami:

SASS podporuje tieto ďalšie normy zamerané na ochranu investora:    Dizajn a programovanie: Millennium 000