Novinky

Výročné zhromaždenie členov SASS

[ 21. 07. 2005 ]

Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo v stredu 20. júla 2005, schválilo okrem iného zmeny stanov a nových členov Predstavenstva i Hospodárskej komisie, ktorá nahradila Dozornú radu. Za novú členku Predstavenstva bola zvolená Tatiana Balážová z ČSOB Asset Managementu a za člena Hospodárskej komisie Vladimír Bencz z Investičnej a dôchodkovej správ. spol.

Zmena stanov SASS sa týka predovšetkým transformácie Dozornej rady na Hospodársku komisiu, ktorej úlohou bude kontrola hospodárenia asociácie. Zhromaždenie členov zároveň predĺžilo funkčné obdobie členov orgánov SASS z dvoch na štyri roky.

Aktuálne zloženie Predstavenstva SASS: Tatiana Balážová (člen predstavenstva spoločnosti ČSOB Asset Management), Pavol Bulla (country manažér spoločnosti Pioneer Investments), Michal Kustra (predseda predstavenstva spoločnosti Tatra Asset Management), Marián Matušovič (predseda predstavenstva spoločnosti VÚB Asset Management), Roman Vlček (predseda predstavenstva spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne), Stanislav Žofčák (predseda predstavenstva spoločnosti Prvá penzijná)

Aktuálne zloženie Hospodárskej komisie SASS: Vladimír Bencz (člen predstavenstva Investičnej a dôchodkovej správ. spol.), Ingrid Melicherová (predsedníčka predstavenstva spoločnosti AIG Funds Central Europe), Jana Paulenová (audítorka spoločnosti D.P.F.), Juraj Široký (člen predstavenstva spoločnosti ČSOB Asset Management)

Riadni členovia SASS: AIG Funds Central Europe, Asset Management Slovenskej sporiteľne, ČSOB Asset Management, Investičná a dôchodková správ. spol., Istro Asset Management, Prvá penzijná, Tatra Asset Management, VÚB Asset Management

Pridružení členovia SASS: Across Investment Services, AFS SK, Dexia Banka Slovensko, HVB Bank Slovensko, ING Bank, KD Investments, Komerční banka Bratislava, Ľudová banka, OTP Asset Management, OVB Allfinanz Slovensko, Pioneer Investments, SFM Slovakia
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000