Novinky

Zlučovanie OPF v Tatra Asset Management

[ 23. 07. 2008 ]

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., sa rozhodla zlúčiť podielové fondy TAM - fond korporátnych dlhopisov o.p.f., TAM - euro dlhopisový o.p.f. a TAM - dolárový dlhopisový o.p.f. s podielovým fondom TAM - korunový dlhopisový o.p.f. a podielový fond TAM - medzinárodný akciovo-dlhopisový o.p.f. s podielovým fondom TAM -  HarmonicFund o.p.f. .
Zlúčenie uvedených otvorených podielových fondov bolo uskutočnené k 22. júlu 2008, ktorý je zároveň dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase na zlúčenie podielových fondov.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000