Novinky

Stanovisko SASS k aktuálnej situácii na kapitálových trhoch

[ 08. 10. 2008 ]

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na kapitálových trhoch vo svete a vzhľadom na neúplné informácie o jej vplyve na trh kolektívneho investovania v Slovenskej republike, vydáva SASS nasledujúcu tlačovú správu.

 

Činnosť správcovských spoločností pri správe otvorených podielových fondov je regulovaná dohľadom NBS a vykonáva sa podľa prísnych zákonných pravidiel, ktoré sa týkajú hlavne oceňovania jednotlivých položiek majetku v podielovom fonde, rozloženia aktív a riadenia rizík. Z týchto dôvodov nemal žiadny z domácich podielových fondov natoľko významnú časť svojich aktív zainvestovaných v problematických finančných nástrojoch, aby to malo na fond výraznejší negatívny dopad.

Najväčší podiel (až 60%) na celkovom investovanom majetku majú v súčasnosti fondy peňažného trhu a zaistené fondy ktoré takmer neboli dotknuté súčasnou situáciou na kapitálových trhoch.

 

Zvýšené spätné predaje, ktoré SASS zaznamenala v posledných dvoch mesiacoch v peňažných a dlhopisových fondoch v podstatnej miere vyplývajú z psychológie podielnikov. Spätné predaje sa týkajú v menšej miere akciových a zmiešaných podielových fondov, práve pri ktorých je možné hľadať príčinnú súvislosť s turbulentnou situáciou na kapitálových trhoch.

 

SASS považuje za potrebné investorov informovať, že spätné predaje peňažných a dlhopisových fondov v tomto období sú vzhľadom na zvýšený výnosový potenciál týchto fondov nie najlepším riešením. Posudzovanie kvality a výnosnosti fondov podľa minulej výkonnosti je v tomto období zvlášť nevhodné a môže viesť k mylným záverom. Taktiež súčasné turbulencie na akciových trhoch nie sú dôvodom na zmenu investičnej stratégie pri akciových otvorených podielových fondoch, za predpokladu dodržiavania doby, na ktorú je vhodné mať finančné prostriedky zainvestované.

 

SASS konštatuje, že sektor kolektívneho investovania na Slovensku je stabilný a investície do podielových fondov zostávajú aj naďalej jedným z najbezpečnejších spôsobom investovania finančných prostriedkov.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000