Novinky

Tlačová správa

[ 23. 01. 2009 ]

Slovenská asociácia správcovských spoločností je po podrobnom prieskume u svojich členov splnomocnená oznámiť, že konverzia informačných systémov jej členov na Euro prebehla úspešne.

Správcovské spoločnosti, banky a spoločnosti zaoberajúce sa predajom podielových listov otvorených podielových fondov, preto poskytujú všetky služby spojené s nákupom a predajom podielových listov v plnom rozsahu, tak ako v minulom období. Okrem používania novej meny sa súčasní  aj budúci podielnici budú stretávať s vykazovaním eurovej hodnoty podielových listov u domácich správcovských spoločností na šesť desatinných miest, čo umožní zachovať presnosť vykazovania podielov bez skreslenia spôsobeného zaokrúhľovaním.

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 461 otvorených podielových fondov, s celkovou čistotou hodnotou aktív v SR vo výške 3 894 724 088 EUR.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000