Novinky

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

[ 19. 09. 2002 ]

Úrad pre finančný trh vyhlasuje v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 a 7 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) a s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie v znení vyhlášky č. 107/2001 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) termín konania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania (ďalej "skúška") na deň 23. novembra 2002 (sobota).

Účelom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti vedúcich zamestnancov správcovských spoločností zodpovedných za odborné činnosti vykonávané podľa zákona o kolektívnom investovaní.

V súlade s § 2 ods. 2 vyhlášky poveril úrad Asociáciu správcovských spoločností, aby vykonanie skúšky organizačne zabezpečila.

Žiadatelia o vykonanie skúšky sú povinní najneskôr do 28. októbra 2002 (pondelok) podať písomnú prihlášku na adrese:

Asociácia správcovských spoločností, Račianska 3, 831 04 Bratislava

Písomná prihláška na skúšku obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu žiadateľa a adresu zamestnávateľa. Prílohou písomnej prihlášky je doklad o skončenom vysokoškolskom vzdelaní, doklad o vykonávaní odbornej činnosti v oblasti finančného trhu a doklad o zaplatení úhrady za vykonanie skúšky.

Úhrada za vykonanie skúšky je 9 000 Sk a poukazuje sa na účet Asociácie správcovských spoločností číslo 266 045 5034 / 1100, ako variabilný symbol platby uvedie žiadateľ svoje rodné číslo.

Organizátor skúšky pozve žiadateľa na skúšku a pošle mu organizačné pokyny a tematické okruhy skúšky. Ďalšie informácie poskytne Asociácia správcovských spoločností na telefónnom čísle 02/4445 6591. Informácie je možné si vyžiadať aj písomne na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo e-mailom na adrese ass@ass.sk.

Bratislava 16.9.2002
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000