Novinky

Pre koho je určená skúška odbornej spôsobilosti?

[ 26. 09. 2002 ]

Asociácia správcovských spoločností zabezpečuje poverením Úradu pre finančný trh SR organizáciu a výkon odbornej skúšky spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania podľa zákona č. 385/1999 o kolektívnom investovaní. Je táto skúška zo zákona potrebná k výkonu určitej profesie v odbore kolektívneho investovania? Ak áno, kto musí skúšku úspešne absolvovať?

Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania a ďalšie podrobnosti ustanovuje Vyhláška Ministerstva financií SR č. 26/2000 a najbližší termín jej konania vyhlásil Úrad pre finančný trh na dňa 23.11.2002.

Samotnú potrebu absolvovania skúšky, resp. odbornú spôsobilosť, ktorou sa rozumie práve absolvovanie skúšky, upravuje § 7, ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní. V tomto zákone sú definované podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť spĺňať, aby jej orgán dohľadu udelil povolenie na činnosť. Okrem iných predpokladov musí správcovská spoločnosť preukázať vecné, personálne a organizačné predpoklady na svoju činnosť, pričom personálne predpoklady predstavujú najmä preukázanie odbornej spôsobilosti vedúcich zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti. Za odborne spôsobilú osobu sa považuje osoba, ktorá má skončené VŠ vzdelanie, najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu a preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky.

Zloženie odbornej skúšky je teda nevyhnutnou podmienkou pre vedúcich zamestnancov správcovskej spoločnosti, zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Pre iné pracovné pozície v oblasti finančného trhu je úspešné zloženie skúšky „iba“ konkurenčnou výhodou na trhu práce a investíciou do vlastného rozvoja.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000