Novinky

Ako prebieha skúška odbornej spôsobilosti

[ 07. 10. 2002 ]

Pravidlá pre vykonanie skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania stanovuje skúšobná komisia, vymenovaná predsedom Úradu pre finančný trh v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 26/2000 Z.z. v znení vyhlášky č. 107/2001 Z.z.

Odborná skúška má v súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky písomnú a ústnu časť. Písomná časť skúšky pozostáva z vykonania písomného testu, ústna časť skúšky pozostáva z kladenia otázok jednotlivými členmi komisie.

Písomná časť

Skúšaný obdrží na začiatku písomnej časti skúšky formulár pre písomný test, ktorý obsahuje stanovený počet (doteraz vždy 50) náhodne vygenerovaných otázok z oblasti:

  • právnych predpisov, upravujúcich kolektívne investovanie a obchodovanie s cennými papiermi
  • právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na akciové spoločnosti a na vydávanie dlhopisov
  • teórie portfólia
  • slovenského finančného trhu
  • najvýznamnejších zahraničných finančných trhov
Na prečítanie otázok písomného testu a ich zodpovedanie má skúšaný vopred stanovený časový limit (pri 50 otázkach to bolo 75 minút). Skúšaný označí vo formulári pre písomný test zakrúžkovaním písmeno tej odpovede, o ktorej sa domnieva, že je správna. Pokiaľ po vyznačení svojej odpovede skúšaný zmení názor, pôvodné vyznačenie preškrtne a zakrúžkuje písmeno u tej odpovede, o ktorej sa po zmene názoru domnieva, že je správna, pričom vedľa takto zakrúžkovanej odpovede zreteľne napíše text: „oprava“.

Skúšobná komisia vyhodnotí písomné testy bezprostredne po skončení písomnej časti odbornej skúšky a výsledky oznámi skúšaným. Skúšaný je oprávnený po vyhodnotí písomného testu nahliadnuť do svojho formulára. Skúšaný získa za každú správne zodpovedanú otázku vo formulári písomnej skúšky 1 bod, t.j. najvyšší možný súčet bodov z písomnej skúšky sa rovná počtu samotných otázok. Skúšaný vykoná písomnú časť skúšky úspešne, ak jeho bodové ohodnotenie dosiahne určitý vopred stanovený počet bodov (napr. pri max. počte dosiahnuteľných bodov 50 to bolo pri poslednom termíne skúšky 34 bodov). Skúšaný absolvuje písomnú časť skúšky neúspešne, ak jeho bodové ohodnotenie bude pod stanovenou hranicou.

Ústna časť

Každý skúšaný je oprávnený zúčastniť sa ústnej časti odbornej skúšky. Tá sa vykoná bezprostredne po vyhlásení výsledkov písomnej časti, pričom skúšaní sú pozvaní k vykonaniu ústnej časti odbornej skúšky spravidla v poradí, ktoré určí ich bodové ohodnotenie v písomnej časti, počínajúc účastníkom s najvyšším bodovým ohodnotením. Ústnu časť odbornej skúšky riadi predseda skúšobnej komisie, ktorý udeľuje jednotlivým členom skúšobnej komisie na ich požiadanie alebo po predbežnej dohode slovo. Člen skúšobnej komisie, ktorý skúšanému položil otázku, môže si znalosti skúšaného v príslušnej oblasti overiť položením spravidla najviac jednej doplňujúcej otázky. Skúšaný môže odpovedať na položenú otázku alebo doplňujúcu otázku priamo bez prípravy alebo môže požiadať skúšobnú komisiu po položení otázky alebo doplňujúcej otázky o primeraný čas na prípravu, nepresahujúci päť minút.

O výsledku ústnej časti odbornej skúšky rozhoduje u každého skúšaného skúšobná komisia bezprostredne po skončení jeho odpovedí neverejným hlasovaním. Každý člen skúšobnej komisie má pritom jeden hlas. Skúšaný vykoná ústnu časť odbornej skúšky úspešne, ak v prospech skúšaného rozhodne svojim hlasom nadpolovičná väčšina prítomných členov skúšobnej komisie.

Skúšaný vykoná odbornú skúšku úspešne, ak vykoná úspešne jej písomnú časť a súčasne jej ústnu časť. Skúšaný vykoná odbornú skúšku neúspešne, ak vykoná neúspešne jej písomnú časť, alebo vykoná neúspešne jej ústnu časť, alebo sa na niektorej časti odbornej skúšky nezúčastní.

Vyššie popísané pravidlá pre vykonanie skúšky vychádzajú z doteraz uplatňovaných pravidiel a skúšobná komisia má právo na ich zmenu. O takýchto zmenách však bude každý prihlásený vopred informovaný.

Termín na podanie záväznej prihlášky na odbornú skúšku je stanovený do 23.10.2002
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000