Novinky

Tlačová správa - SASS, Bratislava, 28. januára 2010

[ 29. 01. 2010 ]

Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2009 hodnotu 6,127 miliárd Eur o 9,66% - na 4,105 miliárd Eur - narástol oproti koncu roka 2008 aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR (bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov). Najvyšší podiel- takmer polovica (45,7%) pripadá na fondy peňažného trhu. Takmer 12% z celkových aktív tvoria iné (zaistené) fondy a taktiež dlhopisové fondy.

 

Za týmito číslami stojí obnovená dynamika rastu čistých predajov v OPF od apríla 2009. Najvyššie čisté predaje smerovali do peňažných fondov (103,26 mil. Eur), do akciových fondov (44 mil. Eur) a do zmiešaných fondov (39,01 mil. Eur). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2009 bol 110,91 milióna Eur.

 

Na základe rozhodnutia Predstavenstva SASS a po splnení formálnych podmienok sa stala v priebehu roku 2009 novým pridruženým členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností, spoločnosť BNP Paribas Asset Management.

 

Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov je odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch ako aj obnoveného rastu dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť aj Slovenská asociácia správcovských spoločností podporovaním transparentnosti informovania verejnosti ako aj silným samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2009 sa SASS spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

 

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 19 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 498 otvorených podielových fondov.

 

Ivan Znášik, SASS prezentácia


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000