Novinky

O čom bola konferencia „Kolektívne investovanie na Slovensku 2002“

[ 29. 10. 2002 ]
Tento rok sme všetkých priaznivcov kolektívneho investovania a podielových fondov spolu s časopisom Investor privítali na stretnutí v dňoch 4.-5. októbra v Jasnej pod Chopkom v Nízkych Tatrách. Pre účastníkov bolo pripravených množstvo zaujímavých tém, ktoré odprednášali uznávaní odborníci zo širokého spektra finančného trhu.

Program prvého dňa konferencie bol zameraný na jednotlivé kategórie podielových fondov, nástroje do ktorých fondy investujú a kritériá, podľa ktorých sa úspešnosť fondov dá posudzovať. Prednášku o peňažných fondoch odprezentoval Martin Ďuriančík, senior portfolio manager zo spoločnosti Tatra Asset Management. Sústredil sa na charakteristiku peňažného fondu, investičnú stratégiu fondov peňažného trhu, faktory ovplyvňujúce ich výkonnosť a jednotlivé rizikové faktory. Investičná stratégia pri peňažných fondoch je zameraná na dosahovanie maximálneho, avšak stabilného zhodnotenia v krátkodobom horizonte, pri zachovaní veľmi konzervatívneho investičného prístupu a vysokého stupňa bezpečnosti. Riadenie portfólia peňažného fondu preto spočíva najmä v jeho imunizácii, optimalizácii úrokového rizika a modifikácii durácie portfólia vzhľadom k očakávanému vývoju na trhu.

Dlhopisové fondy predstavil Gabriel Hinzeller, člen predstavenstva spoločnosti VÚB Asset Management. Pri dlhopisových fondoch je dôležité spoznať faktory, ovplyvňujúce vývoj hodnoty dlhopisového fondu (riziko úrokovej miery, riziko výmenného kurzu), časovú hodnotu a riziko, duráciu a faktory ovplyvňujúce duráciu. Duráciu treba chápať ako základný nástroj pre meranie a riadenie rizika úrokovej miery, pričom vyššia durácia znamená zvyčajne aj vyššie riziko. Na hodnotu durácie má vplyv splatnosť dlhopisu (so zvyšujúcou sa splatnosťou sa zvyšuje aj durácia), výnos dlhopisu (vyšší výnos znamená vyššiu duráciu), výška kupónovej platby dlhopisu (čím nižšia kupónová platba, tým vyššia durácia) a frekvencia výplaty kupónu dlhopisu (so zvyšujúcou sa frekvenciou hodnota durácie klesá).

Priestor dostali samozrejme aj akciové fondy a základné pojmy z tejto oblasti. Problematike sa venoval Slavomír Steigauf, vedúci oddelenia Private Banking v Ľudovej banke. Prednášajúci rozobral vo svojom príspevku jednotlivé druhy akciových fondov, ich investičné štýly, klasifikáciu investičných stratégií podľa rôznych kritérií aj s príkladmi úspešných stratégií legiend ako B. Graham, P. Lynch, W. Buffet či W. O´Neil. Akciové trhy sú neustálym bojom „býkov“ a „medveďov“ a zvládnuť úspešne najmä fázu medvedieho trhu si vyžaduje riadiť sa určitými zásadami. Za také možno podľa Slavomíra Steigaufa považovať najmä zdržať sa impulzívneho konania, využívať pravidelné sporenie (tzv. dollar cost averaging), dostatočne diverzifikovať investíciu, nerobiť unáhlené zmeny v samotnom portfóliu a konať „mimo šumu“, t.j. sledovať svoje dlhodobé ciele.

Po tematickom bloku venovanom jednotlivým kategóriám fondov prišla na rad prednáška riaditeľa spoločnosti ABN AMRO Asset Management Daniela Gladiša, zameraná na identifikáciu možných chýb pri investovaní, pričom prednášajúci ich zhrnul do niekoľkých typických situácií. Prvou chybou je „špekulácia namiesto investovania“, keď za investíciu možno považovať iba takú operáciu, ktorá na základe podrobnej analýzy sľubuje bezpečnosť vkladu a primeraný výnos. V opačnom prípade ide vždy iba o špekuláciu. Druhou chybou je „investovanie do trhu namiesto do jednotlivých titulov“, pretože kupovať trh ako celok je podľa Daniela Gladiša veľmi špekulatívne. Ďalšou chybou je „stávka na budúci rast“ a to z dôvodu, že dlhodobé odhady rastu sú zaťažené veľkou chybou a nadpriemerný rast sa musí skôr či neskôr zastaviť. Častou chybou v procese investovania je aj chyba, spočívajúca v „podliehaniu davovým mániám“, akej sme boli svedkami nedávno napríklad pri tituloch internetových spoločností.

O kvalitatívnych a kvantitatívnych analýzach podielových fondov, metódach merania ich výkonnosti a riziku prispôsobenej výkonnosti fondov s cieľom posúdiť kvalitu manažéra podielového fondu bola prednáška Petra Šimčáka zo spoločnosti Moneco. Motto jeho prednášky znelo „najprv poznaj, potom hodnoť“. Napĺňanie tejto zásady spočíva v zhodnotení kreditného, úrokového, menového a „aktívneho“ rizika. Samotná kvantitatívna analýza podielového fondu potom pozostáva v skúmaní absolútnej a relatívnej výkonnosti fondu, rizika (meraného volatilitou, maximálnou stratou za určité obdobie, dĺžkou trvania poklesu či koeficientom Beta), ako aj ostatných ukazovateľov v podobe Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Information Ratio a koeficientu Alfa.

Druhý deň konferencie mal širšie zameranie. O úvodnú prednášku sa postaral Roman Vlček, predseda predstavenstva spoločnosti Sporo Asset Management. Vysvetlil prítomným účastníkom, v čom spočíva riziko investície a čím sa zaoberá teória portfólia. Základnou požiadavkou na investíciu je maximalizácia výnosu a minimalizácia rizika, pričom cieľom je dosiahnuť optimálny kompromis medzi týmito dvoma veličinami. Zníženie rizika diverzifikáciou sa dá dosiahnuť „prtfóliovým prístupom“, čo znamená, že kombináciou určitého počtu cenných papierov v portfóliu je možné dosiahnuť istý stupeň stabilizácie príjmov bez zníženia očakávaného výnosu. Definovanie rizikových obmedzení treba chápať ako stanovenie minimálneho výnosu, taktického a strategického investičného horizontu, krátkych pozícií, sektorových limitov, ako aj limitov pre jednotlivé krajiny a emitentov.

Aktuálnou témou bola prednáška Vladimíra Baláža, vedeckého pracovníka SAV a spoločnosti Sevisbrokers o reforme penzijného systému, penzijných fondoch a o tom, aké môže byť reálne dlhodobé zhodnotenie investícií v penzijných schémach. Faktorov úspešnosti penzijnej reformy je niekoľko. Dôležitým faktorom bude napríklad forma manažmentu aktív, náklady na ich správu a riadenie. Výška výnosov na svetových a domácich finančných trhoch bude ešte významnejšia a reálne očakávania by nemali byť viac ako úroveň 3-4 % ročne. V pozadí výnosov na kapitálových trhoch bude výkonnosť ekonomiky, pričom zdrojmi dlhodobého ekonomického rastu sú pracovné sily, fixný kapitál a uplatňovanie nových poznatkov a technológií. Slovensko môže podľa Vladimíra Baláža dosiahnuť nadpriemerný rast len vtedy, ak sa bude omnoho viac snažiť o zavádzanie nových technológií a know-how.

Ako sa vytvárajú portfóliá z podielových fondov (fondové balíčky) a čím sa vyznačuje profesionálne investičné poradenstvo, priblížil vo svojom príspevku Roman Scherhaufer zo spoločnosti Across Investment Services. Predpokladom „balíčkovania“ fondov je ich podrobná kategorizácia podľa charakteristík investičných nástrojov. Úlohou investičného poradcu je potom vyhodnotiť investičný profil klienta, určiť jeho investičný horizont a s ohľadom na investovanú sumu priradiť k takto vypracovanému profilu vopred namiešané portfólio podielových fondov.

Oľga Dlugopolská, vedúca oddelenia analýz Burzy cenných papierov Bratislava (BCPB) priblížila účastníkom konferencie burzu cenných papierov, princíp členstva, obchodovania a zúčtovania burzových obchodov. Trh cenných papierov je rozčlenený na kótovaný hlavný, kótovaný paralelný a voľný trh. Kritériá na uvedenie cenného papiera sa pre jednotlivé trhy odlišujú, pričom najväčší dôraz sa kladie vo všetkých prípadoch najmä na plnenie definovaných informačných povinností emitenta. Účastníkmi burzového obchodu môžu byť len členovia BCPB, samotný klient (predávajúci či kupujúci) realizuje obchod prostredníctvom člena BSPB. Transakcia môže mať formu kurzotvorného obchodu, priameho obchodu, alebo repo obchodu.

Témou poslednej prednášky bolo investičné, tzv. unit-linked životné poistenie (IŽP), ktoré v sebe spája prvky rizikového poistenia a kolektívneho investovania a ktoré je ukážkou toho, ako sa dajú jednotlivé produkty finančného trhu vzájomne spájať a kombinovať. Touto problematikou sa zaoberal Michal Šubín, riaditeľ spoločnosti SFM Slovakia. IŽP môže byť v zásade buď naviazané na vlastné fondy poisťovne (ktoré je alebo nie je možné voľne kúpiť), alebo na cudzie fondy, ktoré sú pod správou profesionálnej správcovskej spoločnosti. IŽP nie je podľa Michala Šubína náhradou za klasické alebo kapitálové životné poistenie, ale nutným vyústením vývoja na trhu životného poistenia, kde začala vznikať požiadavka na spájanie filozofie krytia života a investovania cez kapitálové trhy.

Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000