Novinky

Tlačová správa, Bratislava, 3. februára 2011

[ 03. 02. 2011 ]

Celkový majetok vo fondoch a v riadených portfóliách pod správou  členov SASS dosiahol k 31.12.2010 hodnotu 6,654 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR (bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov) na hodnotu 4,528 miliárd Eur., čo znamenalo nárast o 10,31% oproti koncu roku 2009. Najvyšší podiel, takmer polovica (41,4%) pripadá na fondy peňažného trhu. Takmer 14% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, a približne po 11% tvoria aktíva zmiešaných a akciových fondov.

Tieto čísla sú výsledkom obnovenej dôvery investorov v trh kolektívneho investovania, ktorá bola vyjadrená dynamikou rastu čistých predajov v OPF počas celého roku 2010. Najvyššie čisté predaje smerovali do dlhopisových fondov (126,52 mil. Eur) a do zmiešaných fondov (115,76 mil. Eur). celkový objem čistých predajov za celý rok 2010 bol 377,31 milióna Eur.

 Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch ako aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť aj Slovenská asociácia správcovských spoločností podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silnými samoregulačnými  aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2010 sa SASS významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

 Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 18 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 498 otvorených podielových fondov.

/Prezentacia P>

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000