Novinky

Zmeny v kategorizácií otvorených podielových fondoch v SR

[ 20. 12. 2011 ]

Na základe zmien v zákone o kolektívnom investovaní (ďalej ZKI) a na základe rozhodnutia predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností (ďalej SASS), bude počínajúc 50. týždňom SASS reportovať údaje o trhu otvorených podielových fondov v SR podľa novej kategorizácie podielových fondov.

Na základe zmeny v ZKI bola vytvorená nová kategória "Fondy krátkodobého peňažného trhu". Cieľom ich investičnej politiky je udržanie istiny fondu, so zámerom zaistiť výnosy v súlade so sadzbami platnými na peňažnom trhu. Majetok vo fondoch krátkodobého peňažného trhu sa investuje len do nástrojov peňažného trhu vysokej  kvality a len do cenných papierov, ktorých zostávajúca životnosť nie je vyššia ako 397 dní. 

Na základe rozhodnutia predstavenstva SASS bola vytvorená nová kategória "Fondy krátkodobých investícií". Do tejto kategórie spadajú tie bývalé fondy peňažného trhu, ktoré po nadobudnutí účinnosti opatrenia NBS o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond peňažného trhu a fond krátkodobého peňažného trhu, nebudú môcť spadať do týchto dvoch kategórií. Ich definícia je rovnaká ako je v predpise SASS pre fondy peňažného trhu, s vylúčením tých fondov, ktoré sú zlučiteľné s novým opatrením NBS. SASS v tejto kategórií eviduje 19 podielových fondov.

Na základe zmeny v ZKI bola vytvorená nová kategória "Špeciálne fondy cenných papierov". Majetok v týchto fondoch sa investuje do likvidných finančných aktív, prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, dlhopisov a vkladov v bankách, ktoré sú iné a v iných pomeroch, ako v štandardných podielových fondoch. V súčasnej dobe SASS v tejto kategórií eviduje zatiaľ jeden podielový fond.

Na základe zmeny v ZKI bola vytvorená nová kategória "Špeciálne fondy profesionálnych investorov". Podiely týchto fondov sa vydávajú profesionálnym investorom, ktorí spĺňajú požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného investora podľa osobitného predpisu, alebo investorom, ktorí investujú sumu aspoň 50 000 EUR. SASS v tejto kategórií eviduje dva podielové fondy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 17 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 499 otvorených podielových fondov.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000