Novinky

Tlačová správa, Bratislava, 16. februára 2012

[ 20. 02. 2012 ]

Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2011 hodnotu 5,848 miliárd EUR. V rámci celkového majetku pod správou, bol objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR vo výške 3,908 miliárd EUR, čo znamenalo po dvoch rokoch nárastov pokles o 15,87% oproti koncu roku 2010. Najvyšší podiel (21,1%) pripadá na fondy peňažného trhu. Takmer 14% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, a približne po 13% tvoria aktíva dlhopisových a zmiešaných fondov.  

Tieto čísla sú výsledkom minuloročnej korekcie na kapitálových trhoch spôsobenej tiahlym riešením dlhovej krízy niektorých suverénnych štátov eurozóny. Táto skutočnosť bola vyjadrená aj cez záporné čisté predaje v OPF počas roku 2011. Najvyššie záporné čisté predaje smerovali z fondov peňažného trhu (-599,8 mil. EUR). Najvyššie kladné čisté predaje naopak boli zaznamenané v špeciálnych fondoch nehnuteľností (148,2 mil. EUR). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2011 bol -588,1 mil. EUR.

Napriek minuloročnej korekcii ohodnotenia aktív na kapitálových trhoch, si podielnici podielových fondov pri odpredaji podielov v priebehu roku 2011 zaknihovali zisky vo výške približne 55,7 mil. EUR a to zásluhou stabilných výnosov pri konzervatívnych investíciách ako aj zásluhou nadpriemerne vysokého nárastu ceny dlhopisových akciových aktív v rokoch 2009 a 2010.

Na trh kolektívneho investovania v uplynulom roku nevplývali iba zmeny a trendy na zahraničných kapitálových trhoch ale aj celkové konkurenčné prostredie v slovenskom bankovníctve a v neposlednom rade aj významné zmeny v legislatíve. Nový zákon o kolektívnom investovaní a s ním súvisiaca sada nadväzujúcich opatrení a predpisov prijatá v uplynulom roku dáva do budúcnosti slovenským správcovským spoločnostiam silné nástroje pre ponuku nových typov investičných fondov vhodných pre aktuálne potreby slovenských podielnikov. K tomu sa snaží prispieť aj Slovenská asociácia správcovských spoločností podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silnými samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2011 sa SASS významne spolupodieľala na tvorbe spomínanej národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločnost združuje 16 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 457 otvorených podielových fondov.

/Prezentacia

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000