Novinky

Tlačová správa, Bratislava, 19. februára 2013

[ 26. 02. 2013 ]

Celkový majetok vo fondoch a v riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2012 hodnotu 6,127 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR na hodnotu 4,377 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 14,27% oproti koncu roku 2011. Najvyšší podiel, (18,6%) pripadá na fondy krátkodobých investícií. Viac ako 14% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria špeciálne fondy cenných papierov a dlhopisové fondy, a viac ako 11% tvoria aktíva špeciálnych fondov nehnuteľností a zmiešaných fondov.

Tieto čísla sú výsledkom obnovenej dôvery investorov v trh kolektívneho investovania, ktorá bola vyjadrená dynamikou rastu čistých predajov v OPF počas takmer celého roka 2012. Najvyššie čisté predaje smerovali do špeciálnych fondov cenných papierov (513,35 mil. Eur) a do ostatných špeciálnych fondov (140,9 mil. Eur). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2012 bol 357,58 milióna Eur.

Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch ako aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť aj Slovenská asociácia správcovských spoločností podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silnými samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2012 sa SASS významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 17 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 448 otvorených podielových fondov.

/Prezentacia

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000