Novinky

Tlačová správa, Bratislava, 20. februára 2014

[ 26. 02. 2014 ]

Celkový majetok vo fondoch a ridených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2013 hodnotu 6,869 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR na hodnotu 5,260 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 20,2% oproti koncu roka 2012. Najvyšší podiel (15,2%) pripadá na špeciálne fondy cenných papierov. Takmer 15% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, 14% špeciálne fondy nehnuteľností, a približne 13% tvoria aktíva dlhopisových fondov a zmiešaných fondov. 

Tieto čísla približujúce sa historickým rekordom sú výsledkom pokračujúcej dôvery investorov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne, ktorá bola vyjadrená výraznou dynamikou rastu čistých predajov v OPF počas celého roku 2013. Najvyššie čisté predaje smerovali do špeciálnych fondov nehnuteľností (217,02 mil. Eur), do zmiešaných fondov (165,8 mil. Eur), a do špeciálnych fondov cenných papierov (165,15 mi. Eur). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2013 bol 828, 01 milióna Eur, čo je druhý najlepší ročný výsledok v celej histórií kolektívneho investovania na Slovensku.

Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch ako aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť aj SASS podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silnými samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roka 2013 sa SASS významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

SASS združuje 18 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 475 otvorených podielových fondov.

/Prezentacia

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000