Novinky

Nové zloženie Predstavenstva ASS

[ 20. 01. 2003 ]
Po uplynutí dvojročného obdobia členstva v Predstavenstve Asociácie správcovských spoločností (ASS) a hlasovaní o nových členoch tohto orgánu Zhromaždením členov ASS na svojom zasadaní dňa 18.12.2002 zanikol v zmysle Stanov ASS mandát na členstvo predsedovi Predstavenstva Borisovi Procikovi, podpredsedom Predstavenstva Romanovi Vlčekovi a Stanislavovi Žofčákovi a členovi Predstavenstva Martinovi Wiedermannovi.

Hlasovaním na Zhromaždení členov ASS o nových členoch Predstavenstva ASS boli následne schválení títo navrhovaní kandidáti:

Boris Procik, predseda predstavenstva J&T Asset Management, správ. spol., a.s.

Roman Vlček, predseda predstavenstva Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Stanislav Žofčák, predseda predstavenstva PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s.

Robert Blaho, predseda predstavenstva Istro Asset Management, správ. spol., a.s.

Členstvo v orgáne Predstavenstva ASS trvá naďalej Miloslavovi Mlynárovi (predseda predstavenstva Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.) a Mariánovi Matušovičovi (predseda predstavenstva VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.)

Hlasovaním členov Predstavenstva ASS na svojom zasadaní dňa 15.1.2003 sa predsedom tohto orgánu stal Roman Vlček, za podpredsedov boli zvolení Marián Matušovič a Boris Procik.

Medzi hlavné ciele činnosti ASS v roku 2003 bude patriť upevňovanie dôvery verejnosti k produktom kolektívneho investovania cestou maximálnej transparentnosti a zvyšovania štandardov podnikania správcovských spoločností, ako aj presadzovanie záujmov svojich členov pri novelizácii platných právnych noriem z oblasti kolektívneho investovania a novo koncipovanej legislatívy, súvisiacej s reformou dôchodkového systému.

Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000