Novinky

Ako porovnávať výkonnosť podielových fondov

[ 10. 02. 2003 ]
Keďže o peniaze ide vždy až v prvom rade, najdôležitejším kritériom hodnotenia úspešnosti podielového fondu je pre väčšinu investorov ukazovateľ výkonnosti. Jednoduché zoradenie fondov podľa výkonnosti, bez ich rozčlenenia na jednotlivé kategórie a referenčné meny, by však nebolo ničím iným ako príslovečným miešaním jabĺk s hruškami. Vypovedacia schopnosť takto jednoducho zostaveného rebríčka výkonnosti je takmer nulová.

Rozdelenie fondov

Skôr, ako sa pustíme do porovnávania výkonnosti jednotlivých fondov, musíme si ich rozdeliť do niekoľkých navzájom porovnateľných skupín. Prvým krokom je samozrejme ich zaradenie do základných kategórií podľa prevládajúcich aktív v majetku vo fonde. Takouto diferenciáciou dostaneme päť základných skupín fondov – peňažné, dlhopisové, akciové, zmiešané a strešné fondy (fondy zložené z iných podielových fondov). Každá kategória sa vyznačuje iným stupňom rizika a teda ponúka investorovi iný potenciálny výnos. Výkonnosť fondov z jednotlivých kategórií teba posudzovať zvlášť a pre každú kategóriu je potrebné pozerať sa na výkonnosť v inom časovom horizonte. Ak poklesne akciový fond za rok o 20%, netreba to brať veľmi tragicky. Ak by však poklesol v ročnom vyjadrení peňažný fond a to čo i len o niekoľko percent, investor má dosť dobrý dôvod na to, aby takýto peňažný fond opustil. Je preto zavádzajúce a nesprávne porovnávať navzájom výkonnosť fondov z rozdielnych kategórií.

Na to, aby sme po rozdelení fondov do základných kategórií mohli jednotlivé fondy porovnať, treba vziať do úvahy ešte skutočnosť, že výkonnosť fondu vyjadrená v rôznych menách nie je rovnaká. Podielové fondy domácich správcovských spoločností vykazujú údaje o hodnote majetku v slovenských korunách, avšak majetok tvoria cenné papiere denominované v inej zahraničnej mene, preto Asociácia správcovských spoločností pravidelne počíta a následne zverejňuje výkonnosť jednotlivých fondov len v mene denominačnej. Najskôr je zrejme potrebné vysvetliť si rozdiel medzi samotnými pojmami denominačnej a referenčnej meny podielu. Každý podielový fond investuje do cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje určité geografické alebo menové riziko. Podľa toho, aké geografické či menové riziko cenných papierov v majetku vo fonde prevláda, rozlišujú pravidlá ASS na klasifikáciu podielových fondov päť základných kategórii podielových fondov:

- fondy zamerané na Slovenskú republiku, resp. na menu SKK

- fondy zamerané na Eurozónu, resp. na menu EUR a iné meny Eurozóny

- fondy zamerané na Severnú Ameriku, resp. na menu USD

- fondy zamerané na Áziu, resp. na menu JPY

- fondy zamerané na inú oblasť resp. menu, pričom kategória fondu je definovaná názvom takejto oblasti resp. meny

Referenčnou menou fondu sa potom stáva mena, ktorá je pre zameranie fondu charakteristická. Napríklad dolárový dlhopisový či americký akciový fond bude mať referenčnú menu USD, pre fondy zamerané na Eurozónu to bude EUR a slovenské dlhopisové fondy budú mať referenčnú menu SKK.

Denominačná mena podielu je mena, v ktorej je podielový list vydaný a v ktorej sa následne vykazujú aj všetky jeho relevantné údaje. Môže, ale aj nemusí byť s referenčnou menou podielu totožná. Ideálne by samozrejme bolo, ak by totožná bola. Väčšina zahraničných fondov svoje podiely v referenčnej mene aj skutočne vydáva, avšak všetky podielové fondy domácich správcovských spoločností sú bez ohľadu na prevládajúce geografické či menové riziko vydané v slovenských korunách. Tak sa stane, že napríklad dolárový dlhopisový fond domácej správcovskej spoločnosti vykazuje svoju výkonnosť v korunách, pričom niekto môže namietať, že takýto ukazovateľ je buď zbytočný, alebo dokonca zavádzajúci. Ak napríklad koruna oproti doláru posilní, potom aj výkonnosť fondu v dolároch musíme oproti korunovej výkonnosti upraviť smerom nahor. Napríklad:

Ak korunové zhodnotenie fondu Bond dlhopisový bolo za sledované obdobie na úrovni -0,65%, zdalo by sa, že sa mu veľmi nedarilo a každý investor tohto fondu prerobil. Nemusí to však byť pravda. Väčšina aktív fondu je totiž dolárová a ak mal fond na začiatku obdobia aktíva povedzme vo výške 1.000.000.000 USD a na konci to bolo už 1.006.820.000 USD, svedčí to o fakte, že fond zarobil. Výkonnosť v dolároch je teda +6,82 %, čo rozhodne nie je zlý výsledok a už vôbec nie je možné hovoriť o tom, že fond prerobil. Prečo teda fond vykazuje v korunách znehodnotenie –0,65 %? Odpoveď je jednoduchá - kurz dolára sa oproti korune oslabil a tak zatiaľ čo 1.006.820.000 USD z konca sledovaného obdobia je rozhodne viac ako 1.000.000.000 USD na jeho začiatku, v korunovom vyjadrení to neplatí, keďže čiastka 48.338.000.000 Sk (1.000.000.000 USD na začiatku obdobia) rozhodne nie je viac, ako čiastka 45.261.593.000 (1.006.820.000 USD na konci obdobia).

Z uvedeného vyplýva, že kto investoval do podielového fondu v korunách a zaujíma ho výkonnosť fondu v korunách, mal by si byť vedomý toho, že korunová výkonnosť fondu, ktorý má inú referenčnú menu (jeho geografické či menové riziko je mimo územia SR), je výrazne ovplyvnená aj vývojom kurzu koruny k jednotlivým zahraničným menám. Toto riziko sa dá odstrániť umiestnením investície do korunových peňažných a dlhopisových fondov. Pri akciových fondoch sa kurzovému riziku bežný investor asi nevyhne.

Tých, ktorí nedôverujú našej mene a ich motívom na investovanie do euro či dolárovo orientovaných podielových fondov je vyhnúť sa prípadnému poklesu hodnoty slovenskej koruny, zaujíma pochopiteľne hodnota podielu vyjadrená v EUR či USD. V prípade, že sa v tabuľkách ASS nachádza iba údaj o výkonnosti fondu v korunách, je potrebné prepočítať ho na výkonnosť v referenčnej mene, alebo sledovať výkonnosť v referenčnej mene podielu priamo z informačných zdrojov správcovskej spoločnosti, ktorá fond spravuje.

Aby sme teda mohli začať vzájomne porovnávať výkonnosť podielových fondov, bude nevyhnutné vziať do úvahy kategóriu fondu a porovnávať iba ich výkonnosti vyjadrené v rovnakej referenčnej mene. V opačnom prípade by dosiahnuté výsledky viedli k nesprávnym záverom a teda i nesprávnym investičným rozhodnutiam, ktoré by boli na ich základe urobené.

Peter Goceliak, mesačník INVESTOR, február 2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000