Novinky

Pozvánka na odborný seminár

[ 27. 02. 2003 ]
V budúcnosti by sme vás radi na tomto mieste informovali aj o zaujímavých seminároch a školeniach z oblasti finančného trhu. Naša dnešná pozvánka je na seminár „Základné prístupy k analyzovaniu a ohodnocovaniu akcií vo vyspelých trhových ekonomikách“.

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom najnovšie poznatky z oblasti obchodovania s akciami na vyspelých finančných trhoch a vysvetliť rôzne modely ohodnocovania akcií používané v praxi. Dôraz bude kladený najmä na fundamentálnu analýzu a na rôzne hodnotiace modely.

Účastníci získajú prehľad o procese ohodnocovania akcií a jeho využití v praxi, vzťahu trhovej ceny a vnútornej hodnoty akcie a o koncepcii ohodnocovania akcií - oboznámenia sa so spoločnosťou a sektorom, (makroekonomická analýza, sektorová analýza, analýza firmy), prognózovaním vývoja spoločnosti a voľbou vhodného hodnotiaceho modelu.

Podrobne budú vysvetlené hodnotiace modely a metódy, ich výhody, nevýhody, potencionálne problémy, porovnania jednotlivých metód, interpretácia výsledkov, investičné stratégie založené na jednotlivých metódach, názorné príklady a metódy odhadu vstupných parametrov (g, r, FCFE, FCFE, D, WACC,...). Pozornosť bude sústredená na absolútne metódy (modely diskontovaných dividend – napr. všeobecný model, model pre rovnomerný rast dividend, model NVPGO, dvoj- a troj-stupňové modely, H-model, modely FCFs, ...) a relatívne metódy (P/E, P/B, P/Sales, P/EBIDTA,...).

Seminár sa uskutoční v stredu 5.3.2003 na Burze cenných papierov v Bratislave a prednášať bude Edita Rašlová zo spoločnosti Across Investment. V prípade záujmu o účasť kontaktujte BCPB – tel. 02/492 36 196.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000