Novinky

Ako ovplyvní výplata výnosov fondu jeho hodnotu

[ 12. 03. 2003 ]
V najbližšom čase budú správcovské spoločnosti vyplácať výnosy z majetku podielových fondov za minulý rok, ktoré zahŕňajú výnosy vyplatené na účet fondu – napríklad dividendy z akcií, kupóny z dlhopisov, úroky z vkladov. Ako sa táto skutočnosť odrazí na hodnote podielov fondov?

Výnosy z majetku v podielovom fonde majú správcovské spoločnosti upravené tak, že koncom marca je rozhodujúci dátum na vznik nároku na ich vyplácanie. Nejde však o záležitosť, ktorá je pre podielnika primárne dôležitá pri posudzovaní výnosnosti investície. Podstatnejšie je preňho celkové zhodnotenie, ktoré fond dosahuje. Podielnik ho zrealizuje, keď požiada o vyplatenie podielových listov.

Čím vyššie výnosy tohto typu (za minulý rok) spoločnosť vyplatí, tým väčší pokles hodnoty následne zaznamená podiel fondu. Je to ako pri akciách, po výplate dividend ich kurz klesne. Na tom, že podielnik investuje tesne pred výplatou výnosov, sa preto nedá zarobiť, alebo keď tesne predtým podiely predá, zase neprerobí. Táto závislosť je pri fondoch ešte vyššia ako pri akciách. Dá sa povedať, že výplaty výnosov sú len technická záležitosť, ktorú správcovské spoločnosti robia, pretože ich k tomu zaväzuje zákon.

Spoločnosti obvykle umožňujú dva spôsoby, ako tieto výnosy vybrať. Bežným je vyplatenie výnosov na účet podielnika. Druhý často ponúkaný spôsob je možnosť okamžite výnosy reinvestovať. Vtedy sa za kurz, ktorý nasleduje po rozhodujúcom dni, pripíšu nové podiely, zodpovedajúce vyplácanému výnosu. Takto to robia viaceré spoločnosti. Výplata v podieloch je výhodná v tom, že sa pripíšu väčšinou bez vstupných poplatkov.

Roman Vlček, Asset managemnet Slovenskej sporiteľne
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000