Novinky

Finančných poradcov nemožno hádzať do jedného vreca

[ 17. 03. 2003 ]
Bežný slovenský investor sa bez rady finančného poradcu väčšinou nezaobíde. Názory na činnosť finančných poradcov sa však líšia a mnohí si kladú otázku, do akej miery sa na ich radu dá spoľahnúť. Nesnažia sa iba o vlastný zisk v podobe vyplatených provízií? Aká je vlastne ich skutočná odborná úroveň? „Na pohovore v jednej z týchto spoločností mi tvrdili, že finančným poradcom sa môže stať každý“ – píše nám zhrozene jeden z našich čitateľov. Aká je teda skutočnosť?

Najdôležitejším kvalitatívnym kritériom pri výbere finančného poradcu je objektívnosť poradenstva, ktorá jednoznačne spočíva v nezávislosti. Vo všeobecnosti rozlišujeme finančných poradcov a predajcov finančných produktov. Finanční poradcovia môžu byť závislí a nezávislí. Predajca finančného produktu je vždy závislý, ten totiž predáva jeden finančný produkt - to znamená, buď vie klienta poistiť, alebo uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení, alebo predať fondy. Nerobí však komplexné poradenstvo a teda jeho úlohou je nájsť klienta a predať mu svoj produkt. V tomto prípade nejde o poradenstvo.

Závislý finančný poradca má viacero druhov produktov aj z oblasti poistenia, stavebného sporenia a fondov. Je však závislý na svojej materskej finančnej skupine a musí klientom radiť len z produktov pre neho exkluzívnych.

Nezávislý finančný poradca má viacero druhov produktov a od producentov týchto produktov je nezávislý. Nie je vlastnený žiadnou poisťovňou, bankou alebo stavebnou sporiteľňou. Nemá exkluzívne zmluvné vzťahy, neponúka vlastné produkty a je úplne nezávislý vo svojom rozhodovaní. Stojí na strane klienta a nie na strane producenta finančného produktu.

Za posledných niekoľko rokov sa spektrum, zameranie a počet finančných produktov zmenili na nepoznanie. Môžeme povedať, že samotný fakt zvyšovania ponuky, ktorá pri voľnej konkurencii pôsobí smerom k skvalitňovaniu, je pozitívny. Oveľa ťažšia je však orientácia v spektre produktov a inštitúcií.

Obdobie, keď bankový produkt riešil všetky ciele a potreby občanov, je už dávno za nami. Musíme si uvedomiť, že každý finančný produkt má svoje špecifiká a rieši svojmu majiteľovi určitý cieľ, resp. potrebu. V zmysle toho je potrebné si v ponuke produktov vyberať. V tomto prípade platí „dvakrát zisťuj a raz kupuj.“ Klient by si mal všimnúť pri stretnutí s poradcom, či má možnosť dať si svoju situáciu zanalyzovať, alebo či poradca vopred „vie“, čo je pre klienta to najlepšie. Ak to vie dopredu, ponúkané riešenie má ďaleko od efektívnosti.

Občania bohužiaľ veľmi málo rozumejú správnej stratégii rozloženia portfólia rodinných financií. Nakupujú finančné produkty chaoticky, bez koncepcie. Často riešia tú oblasť, ktorej zástupca je u nich doma skôr. Ak teda ich navštívi poradca zastupujúci stavebné sporenie, klient sa rozhodne pre stavebné sporenie. Zdravé hospodárenie rodiny by malo však byť postavené na rozumnom výbere dlhodobých produktov. Platí totiž, že čím skôr začnem, tým menej zaplatím a viac získam. V každom prípade najhorším variantom je emotívny nákup finančného produktu, napríklad pod vplyvom reklamy.

Profesionálne nezávislé poradenské spoločnosti spolupracujúce s domácimi a zahraničnými finančnými inštitúciami na základe dôkladného sledovania finančného trhu odporúčajú klientom individuálne riešenia ich finančnej situácie. Klient má možnosť získať viacero atraktívnych riešení s maximálnym finančným efektom.

Prácu finančného poradcu môže naozaj vykonávať každý, kto spĺňa podmienku ukončeného stredoškolského vzdelania a komunikatívnosti. Neexistuje vzorec, na základe ktorého by sa dalo hneď na začiatku určiť, kto bude úspešný a do akej miery. Je preto logické, že pri štarte majú všetci rovnakú šancu rásť. Kvalitné poradenské spoločnosti sa starajú o svojich poradcov. Majú prepracovaný systém špičkového vzdelávania a neustálej kontroly dosahovanej úrovne vedomostí. Školenia sú u väčšiny poradenských spoločností platené samotnými poradcami v reálnom čase, takže strach z neskoršieho vymáhania peňazí za školenia je neopodstatnený. Životné skúsenosti dokazujú, že čo človek získa ľahko a zadarmo, to si neváži. Ľudia by sa mali naučiť, že každý úspech niečo stojí. Neexistuje niečo za nič. A to vo všetkých oblastiach života. Preto krédom každej dobrej poradenskej spoločnosti je sebadisciplína, zodpovednosť, vytrvalosť a chuť učiť sa. To sú i hlavné atribúty úspešného poradcu.

Dnes spolupracuje s oficiálnymi poradenskými spoločnosťami vyše 15 000 občanov Slovenska. Drvivá väčšina pracuje popri svojom hlavnom zamestnaní, zväčša po večeroch a víkendoch. Preto by si mal každý klient dobre zvážiť komu zverí svoje peniaze. Klienti potrebujú istotu, že finančný poradca dosahuje štandart kvality poradenstva. Známkou kvality nezávislých finančno-poradenských spoločností je počet profesionálnych plnoúväzkových poradcov. Je to jediná cesta ku kvalite poradenstva. Intenzívne zaškolenie a ďalšie vzdelávanie garantujú aktuálnosť a kvalitu vedomostí. Z tohto dôvodu nezáleží na predchádzajúcom vzdelaní. U kvalitných finančných poradcov sú záujmy klienta vždy prvoradé. Nejde im o krátkodobý efekt, ale o dlhodobú starostlivosť.

Práca finančného poradcu je legálna, ak spĺňa tá-ktorá poradenská spoločnosť legislatívne požiadavky. Každý poradca však osobne zodpovedá za svoju činnosť. Určite nejde o pyramídovú hru alebo podvod. Niektoré spoločnosti majú svojich poradcov organizovaných v systémoch, ktoré využívajú pozitívne prvky multi-level marketingu.

Čo sa týka systému vyplácania provízií finančných poradcov, dnes je väčšina ľudí pracujúcich v tomto obore ohodnotená províznym spôsobom, to znamená, že za získaného klienta dostane daný poradca vyplatenú odmenu, ktorej výška záleží od systému práce a filozofie tej-ktorej finančnej poradenskej spoločnosti. Týka sa to samozrejme aj predajcov produktov pracujúcich priamo pre nejakú finančnú inštitúciu.

Marcela Mokráňová, AFS - Nezávislý finančný poradca, a.s.

Spracoval: Peter Goceliak, ASS
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000