Novinky

Oznámenie o konaní skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania

[ 27. 03. 2003 ]
Úrad pre finančný trh vyhlasuje v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 12 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie v znení vyhlášky č. 107/2001 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) termín konania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania (ďalej "skúška") na deň 31. mája 2003.

Podľa zákona o kolektívnom investovaní je zloženie skúšky jednou z podmienok na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva správcovskej spoločnosti zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona o kolektívnom investovaní. Vedúci zamestnanec depozitára, člen predstavenstva správcovskej spoločnosti, prokurista správcovskej spoločnosti alebo zamestnanec správcovskej spoločnosti zodpovedný za výkon vnútornej kontroly môžu pri preukázaní odbornej spôsobilosti nahradiť prax v oblasti finančného trhu zložením skúšky.

V súlade s § 6 ods. 12 zákona o kolektívnom investovaní a § 2 ods. 2 vyhlášky poveril úrad Asociáciu správcovských spoločností, aby vykonanie skúšky organizačne zabezpečila. Žiadatelia o vykonanie skúšky sú povinní najneskôr do 2. mája 2003 (piatok) podať písomnú prihlášku na adrese: Asociácia správcovských spoločností, Račianska 3, 831 04 Bratislava

Písomná prihláška na skúšku obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu žiadateľa a adresu zamestnávateľa. Prílohou písomnej prihlášky je doklad o skončenom vysokoškolskom vzdelaní, doklad o vykonávaní odbornej činnosti v oblasti finančného trhu a doklad o zaplatení úhrady za vykonanie skúšky.

Úhrada za vykonanie skúšky je 9000 Sk a poukazuje sa na účet Asociácie správcovských spoločností číslo 266 045 5034 / 1100, ako variabilný symbol platby uvedie žiadateľ svoje rodné číslo. Organizátor skúšky pozve žiadateľa na skúšku a pošle mu organizačné pokyny a tematické okruhy skúšky. Ďalšie informácie poskytne Asociácia správcovských spoločností na telefónnom čísle 02/4445 6591. Informácie je možné si vyžiadať aj písomne alebo e-mailom na adrese ass@ass.sk.

Bratislava 27.3.2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000