Novinky

Obsah odbornej skúšky

[ 14. 04. 2003 ]
Obsahom odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania sú nasledovné tematické okruhy:

1. Právne predpisy upravujúce kolektívne investovanie a obchodovanie s cennými papiermi

Zákon č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

2. Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na akciové spoločnosti a na vydávanie dlhopisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 530/1990 Z.z. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

3. Právne predpisy upravujúce zdaňovanie v oblasti cenných papierov

Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

4. Teória portfólia

Riziko a výnos

Meranie rizika a výnosu

Teória úžitku

Investičné požiadavky

Portfólio cenných papierov

Meranie parametrov portfólia

Alokácia aktív

Modely oceňovania aktív

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Arbitrage Pricing Model (APT)

Efektívne a optimálne portfólio

Priamka CML, SML

Beta

Systematické a nesystematické riziko

Value at risk

Riadenie portfólií

5. Slovenský finančný trh

6. Najvýznamnejšie zahraničné finančné trhy
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000