Novinky

Seed (zárodkový) kapitál ako finančná podpora podielových fondov v praxi

[ 20. 05. 2003 ]
Seed capital sa investuje do podielových fondov v rôznych obdobiach a v rôznych výškach. V prvých dňoch či týždňoch po vzniku fondu znižuje riziko tým, že takmer okamžite umožňuje rozloženie investícií do väčšieho množstva cenných papierov.

Predať podielové listy v hodnote 50 mil. Sk za šesť mesiacov nemusí nedokázať každá správcovská spoločnosť. Zákon o kolektívnom investovaní však prikazuje, aby otvorený podielový fond dosiahol do pol roka od svojho otvorenia práve takúto výšku aktív. Aby sa vyhlo situácii, že Úrad pre finančný trh odníme povolenie na vytvorenie podielového fondu, rieši sa vzniknutá situácia dodatočným vkladom aspoň do výšky požadovanej zákonom.

Spomínaný podporný vklad do fondu, tzv. seed capital, zvykne poskytovať materská spoločnosť správcu fondu. Prax v slovenských spoločnostiach ukazuje, že seed capital sa investuje v rôznych obdobiach a v rôznych výškach. Kým napríklad pri jednej spoločnosti sa vkladá hneď v prvom mesiaci po otvorení, v iných sa investuje postupne alebo sa s podpornou investíciou čaká až po zákonom stanovenú lehotu. Situácia, žeby podielový fond nedosiahol do pol roka od otvorenia NAV 50 mil. Sk, ešte nenastala. Napriek tomu je pre klienta veľmi dôležité, kedy fond dosiahne požadovanú výšku NAV. Pri fondoch s kratším investičným horizontom, napríklad pri fondoch peňažného trhu, sa klient nemusí dostať k svojim peniazom až šesť mesiacov, teda podstatne dlhšie, ako je stanovovaný investičný horizont pre tento typ fondov. Zákon o kolektívnom investovaní totiž hovorí, že pokiaľ fond nenadobudne požadovanú hranicu NAV, klienti svoje investície vyberať nemôžu. Klient však nemusí mať iba kratší investičný horizont. Stačí, ak u klienta náhle vznikne nečakaná situácia, pri ktorej potrebuje okamžite speňažiť všetky svoje podielové listy. Pri dlhodobých investíciách sa zasa môže stať, že do pol roka fond stratí podstatnú časť svojho majetku vplyvom akciových trhov. Pokiaľ sa doň neinvestuje viac ako 50 mil. Sk, klient s dlhodobým investičným zámerom stráca a straty už v tomto fonde nevykryje. Ako sme spomenuli, takáto situácia zatiaľ nenastala.

Čistá hodnota aktív aj po splnení zákonom požadovanej hranice môže po určitom čase klesnúť pod túto hodnotu. Pokles môže nastať napríklad vplyvom vývoja akciových trhov či vyberaním investícií podielnikmi. V takomto prípade zákon o kolektívnom investovaní stanovil lehotu tri mesiace, aby čistá hodnota aktív prevýšila požadovanú hodnotu. Pri tomto poklese nie je obmedzené vyplácanie podielnikov.

Názory na vloženie podporného vkladu sú rôzne. Niektoré spoločnosti sa odmietajú vyjadriť k tomu, či mnohomiliónové predaje sú finančnou injekciou materskej spoločnosti alebo nie. Riziko portfólia fondu sa dá minimalizovať iba vtedy, ak sa investované prostriedky rozložia do väčšieho množstva cenných papierov. Na tento krok sú potrebné finančné prostriedky. Pokiaľ podielnik nevidí, kam fond investuje, nevie odhadnúť, aké riziko spojené s investovaním do fondu ho čaká. Ďalšou výhodou seed capitalu je fakt, že ak klient investuje do už vytvoreného portfólia, neznáša ani transakčné náklady spojené s jeho vytváraním. Vkladom seed capitalu zároveň materská spoločnosť prejavuje svoju dôveru a podporu daného produktu.

Pavel Škriniar, INVESTOR 3/2003, krátené
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000