Novinky

Garantované produkty - na Slovensku zatiaľ neobjavená investícia

[ 02. 06. 2003 ]
V súčasnosti mnohých potenciálnych investorov odrádza od investovania na kapitálových trhoch fakt, že ich výnos môže byť určité obdobie v záporných číslach. Pre spomínaných investorov, ktorí sa chcú vyhnúť poklesu hodnoty svojho majetku, predstavuje možnú alternatívu tzv. garantovaný produkt.

Pri typológii garantovaných produktov je dôležité zvážiť, kto a akým spôsobom garanciu poskytuje. Garancia nemusí znamenať len garanciu určitého pozitívneho minimálneho zhodnotenia, ale rovnako môže byť poskytnutá garancia ako garantovanie obmedzenia výšky straty prípadne úplné eliminovanie straty, teda kapitálovú garanciu. Výnosy resp. vstupný kapitál môžu byť klientovi garantované buď priamo správcom aktív alebo inou treťou stranou.

Typy garantovaných produktov

V prípade garancie priamo správcom aktív možno hovoriť o podielových fondoch, ktorých správca garantuje podielnikom istú konkrétnu výšku výnosu, resp. obmedzenie možnej straty a garancia je zakotvená priamo v štatúte fondu. Domáci trh je zatiaľ bez fondu, ktorý by svojim klientom takýmto spôsobom garantoval výnosy. Z hľadiska legislatívy je existencia takéhoto fondu problematická. Zákon o kolektívnom investovaní jasne hovorí, že správcovská spoločnosť nemôže pri propagácii ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať. Garancia výnosu, alebo obmedzenie straty je nesporne výhodou, ktorá sa dá preukázateľne zabezpečiť kombináciou vhodných derivátových nástrojov. Zákon však použitie takýchto nástrojov obmedzuje len na účely obmedzenia rizík z vývoja hodnoty vo fonde a čo je problematickejšie, ich podiel na hodnote majetku fondu nesmie prekročiť 10 %.

Medzi inštitucionálnymi, ale v poslednom období už aj medzi drobnými investormi je využívaná forma dlhopisu, ktorý je naviazaný na výkonnosť jedného fondu alebo portfólia fondov. Nemá však pevne stanovený úrokový výnos. Garantuje vklad, ale nie výnos. Produkt kopíruje výkonnosť naviazaného fondu, ktorá je však znížená o vopred určený podiel. Spomínaný dlhopis môže napríklad garantovať 100 % vkladu (kapitálová garancia) a klient získava napríklad 50 % výkonnosti naviazaného fondu.

Keďže ide o dlhopis - má svoj dátum emisie a svoju splatnosť. Klient si môže prostredníctvom sprostredkovateľa zakúpiť dlhopis počas jeho emisie, respektíve si dlhopis „rezervovať“ ešte pred ňou. Po emisii sa stáva jeho vlastníkom. Získané prostriedky rozdelí emitent na dve časti. Prvú časť, napríklad 80 %, investuje do investičného nástroja, ktorý má pravidelný a stabilný výnos. Takto vám emitent môže poskytnúť garanciu. Zvyšná časť, napr. 20 % sa použije na kúpu opcie na 50 % výkonnosti fondu. Konkrétne podmienky však vždy závisia od situácie na trhu. Ak fond pri splatnosti zaznamená negatívnu výkonnosť, klient dostane garanciu - svoj vklad. Ak fond pri splatnosti zaznamená zhodnotenie, klient takisto dostane vyplatený svoj vklad, plus 50 percentný podiel na výkonnosti fondu.

Klient môže odpredať garantovaný produkt aj skôr, ako pri jeho splatnosti. V takom prípade sa však neuplatňuje plná výška garancie a klient bude pravdepodobne, hlavne na začiatku obdobia, v strate. Koľko percent vkladu bude garantovaných, aké dlhé bude obdobie splatnosti produktu, a aký bude podiel na výkonnosti fondu, tieto hodnoty sa menia pri každej emisii produktu.

Ďalšou možnosťou ako garantovať minimálne výnosy, využiteľnou hlavne pre banky, je zriadenie vkladového účtu pre klienta, pričom zhodnotenie vložených peňazí je nalinkované na zhodnotenie konkrétneho podkladového aktíva. Podkladovým aktívom môže byť napríklad podielový fond, konkrétny akciový index alebo kôš podielových fondov, ale napríklad i cena ropy alebo zlata. Potenciálny výnos, ktorý môže pre klienta generovať podkladové aktívum, musí byť samozrejme atraktívnejší ako výnos z klasickej úložky v banke. Garancia spočíva v tom, že banka klientovi garantuje minimálny výnos z takto vložených peňazí, ktorý by mal byť v ideálnom prípade na úrovni výnosov z klasických bankových úložiek. Banka tento výnos zabezpečí využitím derivátov na podkladové aktívum. V tomto prípade ide o zložitý štrukturovaný produkt.

Zabezpečenie výnosu pri garantovanom produkte

Pri garantovanom produkte nestačí určiť výšku garantovaného zhodnotenia. Rovnako nevyhnutné je definovať i horizont, v ktorom sa toto zhodnotenie zaväzuje poskytovateľ garantovaného produktu dosiahnuť. Horizont i výška garantovaného zhodnotenia závisia od typu investičnej stratégie garantovaného produktu a situácie na trhu. Subjekt, ktorý zhodnotenie garantuje, túto garanciu musí dostatočne zabezpečiť. Na zabezpečenie sa používajú derivátové nástroje, napríklad vo forme put opcií alebo futures kontraktov. Ďalším kritériom je dostatočný objem finančných prostriedkov, keďže tieto nástroje sa kupujú rádovo v stovkách miliónov korún. V prípade garantovaných vkladov, ale i dlhopisov, nalinkovaných na podkladové aktívum, tieto možno s určitou garanciou uzavrieť, resp. emitovať len počas konkrétneho obdobia (napríklad v priebehu určitého mesiaca). Banka takto zozbierané vklady v momente zabezpečí voči podkladovému aktívu pomocou derivátového obchodu. Pre klientov, ktorí chcú vložiť ďalší mesiac, banka určí novú výšku garancie v závislosti od situácie na trhu. Podobne v prípade podielových fondov možno dlhodobo garantovať zhodnotenie iba v prípade uzatvorených podielových fondov alebo špeciálnych fondov. V prípade otvorených podielových fondov by hrozilo, že bude určitá skupina podielnikov znevýhodnená v prospech inej skupiny podielnikov.

Výhody a riziká

Garantovaný produkt prináša nespornú výhodu pre klienta v značnom obmedzení rizika zo straty. Charakteristikou garantovaného produktu je, že dáva podielnikovi záruku minimálneho zhodnotenia alebo môže limitovať jeho straty. Na druhej strane, pri garantovanom produkte je spravidla obmedzený maximálny výnos, alebo cenou za zaistenie rizika možnej straty je nižší podiel na raste trhu a zablokovanie peňazí na určitú dobu. Garantovaný produkt môže v prípade nesprávneho odhadu pre správcu, na rozdiel od klienta, znamenať podstatné riziko. Preto je dôležité si všímať, kto danú garanciu poskytuje.

Garantovaný produkt je riešením pre investorov, ktorí sa boja akcií, ale pritom sa nechcú uspokojiť s výnosmi z úložiek v bankách. Zároveň majú peňažné prostriedky k dispozícii na dlhšie vopred stanovené obdobie. Tento typ produktov je teda jednou z alternatív k dlhodobým úložkám v bankách a môže byť jedným z riešení pre konzervatívnych dlhodobých investorov. Garantovaný produkt môže rovnako tvoriť menej rizikovú časť pri celkovom rozložení investície - portfólia. Tak ako každý produkt je pre niekoho viac a pre niekoho menej vhodný, i garantovaný produkt napríklad určite neuspokojí krátkodobých investorov a rizikovejších investorov, ktorí radi špekulujú a pre ktorých je cena za garanciu, ktorú musia zaplatiť napríklad vo forme znížených výnosov, privysoká. Každá garancia - a prax to potvrdzuje - niečo stojí.

Tomáš Perďoch, AM Slovenskej sporiteľne, Pavol Poklemba, SFM Slovakia, časopis Investor 5/2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000