Novinky

Zásady pre riziko

[ 24. 06. 2003 ]
Pri investovaní do podielových fondov sa nevyhneme rizikám, ktoré sú bližšie popísané v predchádzajúcom príspevku. Keď budete zvažovať charakteristiky fondov v spojitosti s rizikom, majte vždy na pamäti nasledujúce skutočnosti:

>> Neexistuje bezriziková investícia. Všetky cenné papiere nesú určitú neistotu, hoci sa odlišujú mierou nebezpečenstva.

>> Jednoduché zásady pri zisťovaní rizika. V základnom dokumente každého fondu – Štatúte/Predajnom prospekte nájdete informácie o rizikách, ktoré sú zviazané s predmetným fondom. Napríklad akciový fond môže byť vysoko volatilný (rizikový), ak investuje do nových emisií alebo malého počtu akcií (malá diverzifikácia) alebo výlučne len jedného, či pár sektorov. Snáď najjednoduchším spôsobom, ako zistiť rizikovosť príslušného fondu, je porovnať výnos fondu v minulých rokoch. Zároveň môžete porovnať tieto výnosy s inými fondami alebo akciovým indexom.

>> Stabilné investície sú zraniteľnejšie voči inflácii. Pokladničné poukážky, depozitné certifikáty a fondy peňažného trhu sú najriskant-nejšie pri dlhodobom horizonte. Ich nízke hodnoty výnosov nemôžu významne pokoriť infláciu.

>> Trhové riziko je dvojsečnou zbraňou. Investor vždy stojí pred dvojsečnou situáciou. Na jednej strane pri poklese cien môže stratiť časť svojich peňazí, na druhej strane ak nevstúpi na trh, môže sa stať, že bude len divákom v časoch veľkých rastov cien.

>> Na meranie rizika neexistuje žiadne magické číslo. Riziko je príliš zložitá vec, aby mohlo byť zredukované do jednoduchého meradla, ako sú smerodatná odchýlka alebo beta koeficient. Tieto miery poskytujú historický pohľad (sú počítané z minulých dát) a sú pri rozhodovaní užitočné na určité „doladenie“ v kombinácii s ďalšími informáciami.

>> Riziko by malo byť vyhodnocované v kontexte celého portfólia fondu. Ak určité investície „zakopnú“, neprekáža ako veľa, pokiaľ iné investície idú opačným smerom alebo sú stabilne na svojich hodnotách.

Slavomír Steigauf, časopis INVESTOR 6/2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000