Novinky

Akú úlohu má pri správe podielových fondov depozitár

[ 30. 06. 2003 ]
Nad procesom investovania prostriedkov podielnikov stojí depozitár správcu fondu. Ten odobruje všetky obchody, kontroluje dodržiavanie zákona a za prípadné škody podielnikov vzniknuté nedodržiavaním legislatívy nesie zodpovednosť. O fungovaní depozitára prezrádza viac Viktor Kouřil, manažér útvaru nebankových finančných inštitúcií Československej obchodnej banky.

Nie každá banka je depozitárom správcovskej spoločnosti. ČSOB figuruje ako depozitár až pri troch správcoch. Nastoľuje sa tak otázka, či banka musí spĺňať určité kritériá, aby mohla fungovať aj ako depozitár ...

Odpoveď na túto otázku by som rozdelil do dvoch rovín. Prvou rovinou sú formálno-právne predpoklady, ktoré sú nevyhnuté na výkon činnosti depozitára. Zákon o kolektívnom investovaní jednoznačne stanovuje, že depozitárom správcovskej spoločnosti a podielového fondu môže byť len banka. Zároveň musí byť banka - depozitár vopred odsúhlasená aj Úradom pre finančný trh. Druhou rovinou je rovina komerčná, ktorá by sa dala nazvať "ochotou" komerčnej banky vykonávať funkciu depozitára. Na slovenskom finančnom trhu môžeme vidieť prevažne banky, ktoré vykonávajú depozitárske činnosti pre vlastné správcovské spoločnosti a len dve banky, ktoré vykonávajú činnosti depozitára na čisto komerčnej báze. Tak či onak, depozitár potrebuje na výkon svojej činnosti investovať do informačných technológií a predovšetkým do vzdelania svojich zamestnancov.

Má každý správca, ktorému ste depozitárom, pridelenú jednu osobu alebo skupinu osôb, ktorá ho kontroluje?

Každý depozitár má iný systém práce. V našej banke je na výkon činností depozitára vyčlenená zvláštna skupina pracovníkov. Ich počet závisí predovšetkým na počte fondov a správcovských spoločností, pre ktoré vykonávame činnosti depozitára. V princípe majú pracovníci rozdelené fondy, o ktoré sa starajú, ale vždy funguje princíp zastupiteľnosti a nemôže sa stať, že ak má pridelený pracovník určitého fondu dovolenku, nebudeme počas jeho dovolenky fond kontrolovať. Týmto spôsobom taktiež prichádza k prenosu know-how medzi jednotlivými pracovníkmi. Každý podielový fond je iný a má svoje špecifiká.

Koľkým správcom je fyzicky možné byť depozitárom?

Kapacita depozitára závisí predovšetkým od kapacity softvéru, ktorý banka používa. Počet pracovníkov sa dá, samozrejme, prispôsobiť počtu fondov a správcovských spoločností. Dovolím si tvrdiť, že by sme nemali problém vykonávať depozitárske činnosti pre rádovo desiatky správcovských spoločností. Samozrejme, že by nemohlo ísť o jednorazový nárast počtu klientov, nakoľko zaškolenie pracovníkov nie je otázkou dní ani týždňov.

Správcovské spoločnosti môžu meniť, a v praxi sa to už aj stalo, svojho depozitára. Môže podielnik pocítiť, že správca fondu zmenil depozitára?

Činnosť depozitára je pomerne striktne vymedzená zákonom. Ak si depozitár plní všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedeného zákona, tak by podielnik nemal pocítiť žiadnu zmenu pri výmene depozitára, jedine ak zmenu poplatkov. Banka však poskytuje správcovskej spoločnosti a podielovému fondu aj množstvo ďalších služieb - začínajúc vedením účtov, cez termínované vklady až po správu a úschovu cenných papierov, sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi, devízové operácie a pod. Je samozrejmé, že portfólio týchto služieb a ich kvalita je od banky k banke iná. Ako triviálny príklad uvediem len možnosť platenia za vydanie podielových listov v pobočkách depozitára. Je evidentné, že prechod od depozitára s niekoľkými málo pobočkami k depozitárovi s pobočkami po celom území Slovenska bude vnímaný klientmi správcovskej spoločnosti pozitívne. Tieto služby sú však len doplnkom k povinnostiam, ktoré stanovuje zákon o kolektívnom investovaní.

Správcovia fondov sú hodnotení podľa výkonnosti spravovaných fondov. Podľa čoho by sa dali porovnávať depozitári?

Moja odpoveď bude podobná ako na predchádzajúcu otázku. Ak si depozitári plnia svoje zákonné povinnosti, tak jediným ukazovateľom ich "kvality" je cena za tieto služby. Ako som však uviedol, banka - depozitár poskytuje ďaleko rozsiahlejšie portfólio služieb. Následne hodnotenie depozitára závisí od uhla pohľadu. Pre investora ním môže byť dostupnosť na území SR, pre správcovskú spoločnosť rozsah služieb a ich cena.

Ako dlho trvá schválenie cenného papiera na nákup alebo predaj (čas potrebný na zistenie, či spĺňa všetky zákonom požadované náležitosti)?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Hlavným faktorom je konkrétna žiadosť správcovskej spoločnosti. S našimi klientmi máme však gentlemanskú dohodu, že naše stanovisko dostanú do 60 minút od zaslania žiadosti. Je preto samozrejmé, že pri komunikácii používame elektronické kanály, či už fax alebo mail. V súrnych prípadoch môže byť odsúhlasenie vopred konzultované telefonicky s následným písomným faxovým alebo mailovým potvrdením.

Koľko predajov cenných papierov sa schváli za mesiac?

Odpoveď je jednoduchá - koľko žiadostí na odsúhlasenie obchodov správcovské spoločnosti pošlú, k toľkým dá ČSOB svoje stanovisko. Je samozrejmé, že tento počet závisí od typu a zamerania fondu. Počet žiadostí na odsúhlasenie obchodu zaslaných fondom s pasívnou správou bude ďaleko nižší ako počet žiadostí zaslaných fondom s aktívnou správou.

Na nákup i predaj CP je rozhodujúce aj správne načasovanie. Môže čas potrebný na overenie negatívne ovplyvniť úspešný obchod s CP?

Predovšetkým na zahraničných finančných trhoch sa cena mení prakticky v priebehu niekoľkých sekúnd. My dávame stanovisko do jednej hodiny. Teoreticky sa tak môže stať, že tento čas ovplyvní obchod. V ČSOB sme však rozdelili odsúhlasenie na dve časti. Jednou je odsúhlasenie výberu cenného papiera. Výber konkrétneho cenného papiera nie je otázkou niekoľkých minút. Je väčšinou výsledkom analytickej práce správcovskej spoločnosti. Preto po výbere konkrétneho titulu preveríme, či obchod s určitým cenným papierom bude v súlade so zákonom a štatútom fondu. Ak áno, tak povolíme obchod za "trhovú" cenu. Samotný nákup alebo predaj je následne otázkou aj niekoľkých minút. V tomto prípade má však správcovská spoločnosť odsúhlasený obchod a teda jeho načasovanie môže prispôsobiť momentálnej situácii na trhu. Po vykonaní obchodu nás informuje správcovská spoločnosť o cene, za ktorú bol obchod zrealizovaný. Ak by to nebola cena trhová, tak stále môžeme nepovoliť uskutočnenie obchodu. K takémuto prípadu však počas výkonu činnosti depozitára ešte neprišlo. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že vzťah depozitár - správcovská spoločnosť je založený na dôvere a korektnom správaní. Neviem si predstaviť, že by sme boli ochotní vykonávať funkciu depozitára spoločnosti, s ktorou by sme nemali korektné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

Pri nákupe rozhoduje teda čas, ale aj výber vhodného titulu. Ako je zabezpečené utajovanie nákupov a predajov CP, aby sa o tom nedozvedeli konkurenční správcovia?

Komunikácia pri odsúhlasovaní obchodov je výlučne bilaterálnou záležitosťou medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou. Ako som už uviedol, vzťah depozitára a správcovskej spoločnosti je založený na dôvere. Aj napriek tomu sú, samozrejme, pracovníci depozitára viazaní bankovým tajomstvom a rovnako väčšina depozitárskych zmlúv upravuje zachovávanie mlčanlivosti. V prípade, že by sa dokázalo podávanie informácií pracovníkom banky tretím osobám, takýto pracovník by bol okamžite prepustený. Tento striktný postup sa však týka všetkých zamestnancov ČSOB, nielen pracovníkov vykonávajúcich činnosti depozitára.

Myslí zákon aj na možné porušenie mlčanlivosti o uskutočnených obchodoch s CP?

Áno. Ako sa v zákone uvádza, depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je činnosť depozitára. Takýmto prípadom môže byť napríklad poskytovanie údajov finančnej polícii.

Depozitár je v preklade uchovávateľ. Čo uchováva pre správcov?

Majetok v podielovom fonde a majetok správcovskej spoločnosti je tvorený cennými papiermi a peňažnými prostriedkami. Práve tie sa musia v súlade so zákonom zveriť depozitárovi.

V. Kouřil: Džentlmenská dohoda medzi správcom a depozitárom, Peniaze a investície HN, 27.6.2003, pripravil Pavel Škriniar
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000