Novinky

Informačné povinnosti členov ASS

[ 21. 07. 2003 ]
Spôsob poskytovania informácií o podielových fondoch je upravený zákonom o kolektívnom investovaní. Povinnosti správcovských spoločností a subjektov, ktoré formou verejnej ponuky distribuujú zahraničné produkty kolektívneho investovania, sú vymedzené pozitívne aj negatívne, t.j. zákon na jednej strane ukladá povinnosť isté informácie zverejňovať a na strane druhej poskytovanie niektorých informácií výslovne zakazuje. Kategórie „zakázaných“ a „prikázaných“ informácií podrobnejšie upravuje aj Kódex člena Asociácie správcovských spoločností. Táto interná norma dopĺňa informačné povinnosti členov voči ASS nad rámec zákona a vymedzuje priestor pre marketingovo-komunikačné aktivity, vzťahujúce sa na produkty kolektívneho investovania. Kódex člena ASS bol v predchádzajúcom období v časti venovanej informačným povinnostiam predmetom niekoľkých zmien a doplnení, pričom aktuálne znenie upravuje už aj poskytovanie informácií a propagáciu tzv. garantovaných a zabezpečených produktov.

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch

Člen ASS je povinný dodávať asociácii za každé sledované obdobie a osobitne pre každý otvorený podielový fond údaje, ktoré následne asociácii umožňujú publikovať extenzívnu bázu vzájomne porovnateľných dát. V súčasnosti takto ASS poskytuje týždenne až 36 údajov o každom fonde. Časť údajov je člen ASS povinný aktívne dodávať každý týždeň a to za obdobie od prvého pracovného dňa po posledný pracovný deň kalendárneho týždňa, časť údajov člen dodáva iba raz a následne zabezpečuje aktualizáciu iba po ich zmene a časť informácií generuje z vyššie uvedených dodaných dát databázový systém ASS. Týždennú tabuľku s komplexnými údajmi o otvorených podielových fondoch zverejňujú v úplnej alebo upravenej verzii takmer všetky významné ekonomicky zamerané médiá a publikované údaje sú vyhľadávaným zdrojom informácií pre odbornú verejnosť, ako aj tisícky podielnikov fondov.

Zákaz poskytovania nepravdivých, neúplných a zavádzajúcich informácií

Zákon zakazuje používať pri propagácii podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo zamlčovať skutočnosti, dôležité pre rozhodovanie podielnikov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže byť preukázaná. Zakázané je tiež uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch činnosti podielového fondu. Naviac platí, že každá propagácia podielového fondu musí obsahovať výrazné upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Podrobnejšie reštriktívne ustanovenia o zákaze poskytovania nepravdivých, neúplných a zavádzajúcich informácií obsahuje Kódex člena ASS. V zmysle týchto interných pravidiel musí člen ASS zabezpečiť, aby sa pri propagácii jeho produktov nedávali žiadne písomné alebo ústne garancie získania určitej miery návratnosti vložených prostriedkov. Výnimkou sú iba tzv. garantované a zabezpečené produkty. V zahraničí je táto kategória produktov pomerne rozšírená a v súvislosti s očakávaným rozvojom ich ponuky na slovenskom trhu vznikla potreba vymedziť priestor pre taký spôsob marketingovej komunikácie, ktorý by zohľadňoval ich špecifiká a potenciálnych klientov vhodne informoval o všetkých relevantných výhodách a obmedzeniach. Súčasné znenie Kódexu člena ASS upravuje propagáciu garantovaných a zabezpečených produktov nasledovne:

Člen ASS musí zabezpečiť, aby každá písomná alebo ústna propagácia garantovaného produktu obsahovala informácie o:

povahe a charakteristike garancie, najmä presné označenie subjektu, ktorý právne záväznú garanciu poskytuje, presné vymedzenie okruhu subjektov a časové obdobie, na ktoré sa garancia vzťahuje

vymedzení rizika a výnosu, ktorý možno dosiahnuť, najmä zrozumiteľnú informáciu o výške možného zhodnotenia a prípustného znehodnotenia investície

investičných nástrojoch a technikách, ktoré sa budú v súvislosti s dosiahnutím garantovaného vývoja hodnoty investície uplatňovať

náklady a poplatky, súvisiace s poskytnutím garancie

Člen ASS musí zabezpečiť, aby každá písomná alebo ústna propagácia zabezpečeného produktu obsahovala informácie o:

povahe a charakteristike zabezpečenia prezentovanej hodnoty investovaných aktív

vymedzení rizika a výnosu, ktorý možno dosiahnuť, najmä zrozumiteľnú informáciu o výške možného zhodnotenia a prípustnom znehodnotení investovaných aktív

investičných nástrojoch a technikách, ktoré sa budú v súvislosti so zabezpečením prezentovanej hodnoty investície uplatňovať

nákladoch a poplatkoch, súvisiacich s realizáciou investičnej stratégie zameranej na zabezpečenie prezentovanej hodnoty investovaných aktív

Poskytovanie uvedených informácií nemusí člen pri propagácii zabezpečiť, ak sú tieto informácie súčasťou štatútu, predajného prospektu alebo iného obdobného dokumentu a takáto propagácia obsahuje výslovné odporúčanie na získanie doplňujúcich informácii o garancii alebo záruke, ktorá sa na produkt vzťahuje a údaj o spôsobe, akým je možné tieto informácie získať.

Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000