Novinky

Informácia k podielovým fondom Veritas SG

[ 24. 07. 2003 ]
Spoločnosť VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, Spolková republika Nemecko (ďalej len "VERITAS") má platne udelené povolenie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov na území SR predajom ňou vydávaných cenných papierov štyroch podielových fondov prostredníctvom svojej organizačnej zložky. Zároveň VERITAS od 1.1.2003 nesmie vykonávať aktívnu činnosť prostredníctvom svojej organizačnej zložky vzhľadom k tomu, že nepreukázala úradu prispôsobenie svojej činnosti zákonným personálnym, organizačným a vecným predpokladom na činnosť organizačnej zložky VERITAS. Spoločnosť ATS Brokers nemá oprávnenie na predaj cenných papierov podielových fondov VERITAS. Podielnici mohli uplatniť právo na predloženie cenných papierov podielových fondov VERITAS na vyplatenie prostredníctvom organizačnej zložky VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH - organizačná zložka so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava (ďalej len organizačná zložka Veritas"). Zároveň dňa 7.7.2003 organizačná zložka Veritas oznámila úradu novú adresu na doručovanie všetkej korešpondencie určenej tejto spoločnosti, ktorou je Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, P.O.Box 137, 810 00 Bratislava.

Ing. Marek Kačmár, ÚFT, 24.7.2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000