Novinky

Detailnejší pohľad na kombináciu produktov sporenia a poistenia

[ 12. 08. 2003 ]
Investovanie do fondov umožňuje malým klientom nájsť vhodnú kombináciu medzi rizikom a výnosom pri zachovaní primeraných nákladov. Klient sa snaží buď maximalizovať výnos pri danom riziku, alebo minimalizovať riziko pri danom výnose. Obidva prístupy vedú k ekvivalentným výsledkom. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že do oblasti fondov vstupujú klienti, ktorí sú ochotní akceptovať vyššie riziko, ak je kompenzované vyšším výnosom.

Poistenie zase na druhej strane uzatvárajú klienti na to, aby riziko eliminovali. Hlavnou, a vlastne jedinou úlohou poistenia je znižovanie rizika, resp. volatility. Vzhľadom na tieto, na prvý pohľad odlišné očakávania ľudí, ktorí sa zaujímajú o poistenie a o investovanie do fondov, sa zdá byť zbytočné uvažovať o ich prieniku. Avšak napriek týmto rozdielom vznikol a rozvíja sa produkt, ktorý tieto produkty spája: investičné životné poistenie.

Investičné životné poistenie na prvý pohľad vyzerá ako jeden z najvtipnejších produktov na trhu. Tento produkt spája v sebe poistenie a investovanie do fondov. Poistenie plní úlohu znižovania rizika (volatility) budúcich finančných tokov klienta. Na druhej strane investovanie do fondov zahŕňa v sebe určitú dávku rizika, pri investíciách do akciových fondov dosť vysokú. Výsledný produkt je teda kombináciou produktov určených na znižovanie a zvyšovanie volatility a nazýva sa investičné životné poistenie.

Investičné životné poistenie v sebe explicitne spája životné a iné poistenie so sporením. Pre klienta, ktorý sa rozhodne poistiť a zároveň investovať do fondov, má táto konštrukcia výhodu v nutnosti poukazovať iba jednu platbu namiesto dvoch. Klient posiela túto platbu poisťovni, a táto za neho rozdelí, koľko z nej ide na tvorbu poistných rezerv a koľko na sporenie klienta. Nevýhoda takejto konštrukcie je v slabej možnosti voľby. Každá poisťovňa ponúka iba 3 až 10 fondov, spravidla iba jednej spoločnosti. V súčasnosti je na slovenskom trhu niekoľko sto fondov od 14 spoločností. Aj keď na druhej strane je pravda, že bežný klient pri rozumnej výške investície nevyužije ani desatinu z tejto palety fondov.

Životné poistenie pozná niekoľko poistných udalostí. Najčastejšou z nich je smrť. V prípade smrti klienta dostanú jeho pozostalí poistnú sumu. Smrť môže byť aj rôzne špecifikovaná, napríklad smrť následkom úrazu, násilná smrť, smrť samopoškodením atď. Pre rôzny spôsob smrti môže byť stanovená rôzna poistná suma. Ďalšia poistná udalosť môže byť dožitie. V prípade, že sa klient dožije určitého veku, je mu vyplatená poistná suma. Samozrejme, jeden poistný produkt môže mať viac poistných udalostí. Napríklad klient môže byť poistený pre prípad smrti na milión, pre prípad dožitia sa 65. narodením na stotisíc a po 50. roku života bude dostávať tisíc korún mesačne.

Pripoistenie

Aj keď v oblasti investičného poistenia má prím životné poistenie, k dispozícií sú aj iné produkty poisťovní. Prevládajú hlavne rôzne úrazové a nemocenské pripoistenia.

Úrazové pripoistenie zaručuje určité bolestné pre klienta. Poisťovňa zaplatí klientovi za rôzne ochorenia a zranenia podľa svojej tabuľky. Táto je zväčša veľká, obsahuje príručku anatómie (kvôli rôznym zlomeninám), príručku hypochondra (so zoznamom možných ochorení). Ku každému z nich sú priradené finančné „odmeny“ klientovi.

Nemocenské pripoistenie zaručuje klientovi udržanie si príjmu v prípade svojho pobytu v nemocnici. Počas tohto obdobia nedostáva od zamestnávateľa zvyčajnú odmenu. Nemocenské pripoistenie zabezpečuje klientovi dávky počas jeho pobytu v nemocnici.

Poistenie neschopnosti splácať odbremeňuje klienta od platenia poistného v prípade, že nie je toho schopný. Tento pojem je taxatívne vymedzený a zahŕňa nezamestnanosť, pobyt v nemocnici, domáce liečenie, invaliditu, prípadne aj iné.

Poistné udalosti sa presne definujú v niekoľkostranovom dokumente. Tento bežne obsahuje klauzuly typu: v prípade zamlčania svojho pravdivého zdravotného stavu v čase podpisu stráca platnosť, choroby a zranenia spôsobené klientom, prípadne spôsobené (vrcholovou) športovou činnosťou nie sú brané ako poistná udalosť, pobyt v nemocnici musí byť dlhší ako tri dni atď.

Ako poisťovne počítajú

Poistná matematika je vlastne rozšírenie finančnej matematiky. Na rozdiel od nej však berie do úvahy aj udalosti, ktoré môžu a nemusia nastať.

Napríklad finančná matematika rieši úlohy typu: klient chce o 3 roky mať na účte milión. Koľko má vložiť, prípadne mesačne vkladať, ak úroková miera je (a bude) 4 % p. a.? Poistná matematika zvláda do výpočtov zahrnúť aj udalosti neisté, ak pozná pravdepodobnosť, kedy nastanú. Napríklad: Klient chce dostať na svoje 60. narodeniny milión. Koľko musí teraz vložiť, prípadne mesačne vkladať, ak úroková miera je 4 % p. a.? Treba si všimnúť niekoľko možných scenárov. Ak klient zomrie pred svojimi 60. narodeninami, nedostane nič. Ani jeho pozostalí. Ak nezomrie, dostane milión.

Pri výpočte rôznych parametrov poistenia (mesačné vklady, jednorazový začiatočný vklad) sa postupuje podobne ako v prípade finančnej matematiky. Finančné toky, ktoré sú neisté, sa prenásobia pravdepodobnosťou svojho nastatia. Potom sa úročia rovnako ako vo finančnej matematike. Rovnosťou súčasnej hodnoty príjmov a výdavkov sa vypočítajú požadované parametre.

Pri určovaní vstupných údajov sa poisťovne stretávajú s určitými problémami. Prvým je určenie úrokovej miery, ktorou sa budú finančné toky úročiť.

Druhým problematickým krokom je určenie pravdepodobnosti udalostí, ktoré sa vyskytujú vo finančných tokoch. Niektoré časti udalostí sú už relatívne dobre preskúmané a štatistické údaje zaručujú presnosť odhadu týchto pravdepodobností. Medzi ne patrí životné poistenie. Úmrtnostné tabuľky vydávané Štatistickým úradom opisujú, koľko ľudí z populácie sa dožíva daného veku. Z nich sa vypočítavajú tzv. komutačné čísla, ktoré umožňujú výpočet životného poistenia aj bez použitia počítača. Druhou dobre preskúmanou oblasťou je zákonné poistenie. Veľké množstvo motorových vozidiel a možnosti ich diferenciácie pomocou bonusov a malusov umožňuje priblíženie poistného modelu skutočnosti. Zostáva však veľa oblastí, kde seriózne štatistické preskúmanie pravdepodobností neprichádza do úvahy. Ako príklad stačí spomenúť poistenie nôh istej celebrity alebo poistenie štartu vesmírnej sondy.

Určovanie vstupných dát, teda úrokovej miery a pravdepodobností, zahŕňa v sebe riziko. To je viditeľné najmä pri dlhodobých produktoch. Počas tohto obdobia môže vstúpiť mnoho rušivých faktorov. Môže vypuknúť vojna, môže spadnúť lietadlo na najväčší poistný artikel spoločnosti, môžu klesnúť úrokové miery. Do tohto stavu vstupujú aj právnici a súdy, lebo mnohokrát oni rozhodujú, či poistná udalosť nastala alebo nie, a teda či poisťovňa má vyplatiť poistnú sumu klientovi.

Rezerva

Špecialitou poistnej matematiky je pojem rezerva. Je to akýsi ekvivalent pojmu zostatok na účte vo finančnej matematike. Interpretácia pre klienta je prakticky rovnaká: je to suma finančných prostriedkov, ktoré musí klient vložiť, aby získal daný produkt so všetkými budúcimi finančnými tokmi. Z opačného hľadiska je rezerva suma, ktorú klient doteraz vložil, ktorá bola zvýšená o úroky a znížená o krytie rizika (bez ohľadu na to, či sa realizovalo). Výpočet rezervy je oveľa zložitejší a je prakticky totožný ako v prípade výpoč-tu všetkých parametrov poistenia. Rezerva má aj jednu podobnú vlastnosť so zostatkom na účte, inštitúcie sa snažia, aby po celé obdobie boli kladné.

Rezerva je typická pre životné poistenie. V poistení pre prípad smrti stúpa pravdepodobnosť úmrtia prakticky exponenciálne. Možnosťou je exponenciálny rast platieb. Druhou možnosťou je vytvorenie rezervy, teda nasporenie si na budúce vysoké pravdepodobnosti, pričom platby do poisťovní môžu byť rovnaké po celé obdobie. Sú aj typy poistení, keď sa rezerva nevytvára. Sú to zväčša jednorazové alebo opakujúce sa krátkodobé poistenia, napríklad zákonné poistenie motorových vozidiel alebo poistenie štartu rakety.

Vyššie bolo opísané tzv. netto poistenie. Prax je však o čosi zložitejšia. Do hry vstupujú aj náklady poisťovne so svojím klientom. Tzv. brutto poistenie zahŕňa aj tieto náklady, vzorce sú však oveľa zložitejšie. Tiež v priebehu poistnej zmluvy môže prísť k očakávanej zmene pravdepodobností, napríklad starnutie populácie alebo zvýšené bezpečnostné prehliadky lietadiel. Potom závisí od konkrétnej zmluvy, či poisťovňa môže tieto zmeny preniesť do vzťahu s klientom.

Slovník

Poistná suma - suma, ktorú klient dostane v prípade poistnej udalosti

Poistná udalosť - udalosť, po vzniku ktorej vzniká záväzok poisťovni voči klientovi, ktorému bude vyplatená poistná suma

Poistné - pravidelné platby klienta poisťovni

Jednorazový vklad - vyšší vklad poisťovni, spravidla na začiatku zmluvného vzťahu

Rezerva - „zostatok účtu“ poistenca, výška čistých budúcich záväzkov poisťovni voči klientovi

Poistný produkt - definícia konkrétnych poistných udalostí s poistnými sumami, poistného, prípadne jednorazových vkladov. Tieto určujú záväzky poisťovne voči klientovi a klienta voči poisťovni

Michal Páleník, časopis Investor 7/2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000