Novinky

Zabezpečené a garantované produkty v oblasti kolektívneho investovania

[ 19. 08. 2003 ]
Zákon zakazuje používať pri propagácii podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo zamlčovať skutočnosti, dôležité pre rozhodovanie podielnikov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže byť preukázaná. Platí tiež, že každá propagácia podielového fondu musí obsahovať výrazné upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Naviac, v zmysle vlastných interných pravidiel musí každý člen ASS zabezpečiť, aby sa pri propagácii jeho produktov nedávali žiadne písomné alebo ústne garancie získania určitej miery návratnosti vložených prostriedkov. Výnimkou sú iba tzv. zabezpečené alebo garantované produkty, pričom tieto dve kategórie treba navzájom rozlišovať. V zahraničí sú obe kategórie produktov pomerne rozšírené a v súvislosti s očakávaným rozvojom ich ponuky na slovenskom trhu vzniká aj v našich podmienkach potreba vymedziť priestor pre taký spôsob marketingovej komunikácie, ktorý by zohľadňoval ich špecifiká a investorov vhodne informoval o všetkých relevantných výhodách a obmedzeniach.

Garantované produkty

Istotou pre klienta je v prípade garantovaného produktu právna záruka tretej strany (napr. finančnej inštitúcie), že po určitom čase od majiteľa produktu tento odkúpi za bližšie definovanú cenu a to bez ohľadu na jej skutočnú hodnotu. Takúto záruku môže poskytnúť ktokoľvek, jej kvalita a teda aj skutočná istota však stúpa iba s menom a referenciami inštitúcie, ktorá ju poskytla. V prípade predaja garantovaného produktu by distribútor mal zabezpečiť, aby každá jeho propagácia obsahovala informácie o:

- povahe a charakteristike garancie, najmä presné označenie subjektu, ktorý právne záväznú garanciu poskytuje, presné vymedzenie okruhu subjektov a časové obdobie, na ktoré sa garancia vzťahuje

- vymedzení rizika a výnosu, ktorý možno dosiahnuť, najmä zrozumiteľnú informáciu o výške možného zhodnotenia a prípustného znehodnotenia investície

- investičných nástrojoch a technikách, ktoré sa budú v súvislosti s dosiahnutím garantovaného vývoja hodnoty investície uplatňovať

- náklady a poplatky, súvisiace s poskytnutím garancie

Zabezpečené produkty

Zabezpečené produkty sa vyznačujú tým, že dolná hranica ich výnosu je vďaka zvolenej investičnej stratégii vopred s veľkou mierou pravdepodobnosti známa a teda istý minimálny výnos (prípadne obmedzená strata) môžu byť klientovi prezentované ako „zabezpečené“. Na rozdiel od garantovaných produktov tu však nie je žiadna právna záruka a istota klienta sa opiera “iba“ o tvrdenia správcu či distribútora produktu. Dôležité pritom je, aby investor vopred dostal o produkte dostatočné informácie a to najmä o:

- povahe a charakteristike zabezpečenia prezentovanej hodnoty investovaných aktív

- vymedzení rizika a výnosu, ktorý možno dosiahnuť, najmä zrozumiteľnú informáciu o výške možného zhodnotenia a prípustnom znehodnotení investovaných aktív

- investičných nástrojoch a technikách, ktoré sa budú v súvislosti so zabezpečením prezentovanej hodnoty investície uplatňovať

- nákladoch a poplatkoch, súvisiacich s realizáciou investičnej stratégie zameranej na zabezpečenie prezentovanej hodnoty investovaných aktív

Uvedené informácie môžu byť napríklad súčasťou štatútu, predajného prospektu alebo iného obdobného dokumentu, pričom každá propagácia by mala obsahovať výslovné odporúčanie na získanie doplňujúcich informácii o garancii alebo záruke, ktorá sa na produkt vzťahuje a údaj o spôsobe, akým je možné tieto informácie získať.

Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000