Novinky

Prevod správy podielového fondu na iného správcu

[ 08. 09. 2003 ]
Podielové fondy pod správou spoločnosti J&T Asset Management sú v procese schvaľovania prevodu ich správy na inú správcovskú spoločnosť. Čo táto skutočnosť znamená a aké súvislosti by mali podielnici mať na zreteli? Prevod správy otvoreného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť je možný len na základe povolenia Úradu pre finančný trh, pričom úrad povolí prevod správy, len ak tým nie sú ohrozené záujmy podielnikov. Správcovská spoločnosť, na ktorú prechádza správa fondu, je následne povinná do jedného mesiaca uverejniť túto skutočnosť spôsobom, ktorý určuje štatút fondu pre podávanie správ podielnikom. Podielnik nemusí v súvislosti so zmenou správcu sledovať žiadne termíny či oznámenia. Nový správca bude v plnej miere akceptovať všetky podmienky, uvedené v zmluvách medzi podielnikom a predchádzajúcim správcom.

Podielnikom neprinesie zmena správcu žiadne starosti ani veľké zmeny. „Ihneď, ako ju odsúhlasí Úrad pre finančný trh, budeme všetkých listom informovať o zmenách, ktoré sa ich budú týkať. V zásade sa pre nich nič podstatné okrem kontaktnej adresy nezmení,“ hovorí Boris Procik zo správcovskej spoločnosti J&T. „Hlavnou činnosťou skupiny J&T je poskytovanie finančných služieb privátnym klientom. Správa fondov pre tisícky podielnikov je typickou retailovou aktivitou oslovujúcou celkom inú cieľovú skupinu,“ dopĺňa Boris Procik. „Získanie dostatočného objemu klientov a vkladov by si vyžiadalo neúmerne vysoké investície.“

Ako sme pred časom informovali, istá zmena pre podielnikov nastáva aj v prípade fondov Veritas a súvisí so zmenou ich zastúpenia na slovenskom trhu V zmluve, uzavretej medzi zahraničnou správcovskou spoločnosťou a tuzemským obchodníkom s cennými papiermi, musí byť aj ustanovenie, ukladajúce obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike činnosti súvisiace s vyplácaním cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou a zároveň ustanovenia o postupe zahraničnej správcovskej spoločnosti v prípade vypovedania tejto zmluvy a v prípade, ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb. V prípade fondov Veritas prichádza v súčasnosti k zmene spoločnosti, ktorá zahraničného správcu na slovenskom trhu zastupuje.

Peter Goceliak, 8.9.2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000