Novinky

Ako si správne vybrať podielový fond?

[ 25. 09. 2003 ]
Pre ľahšiu predstavu, ako prebieha výber fondov, sme oslovili niekoľkých odborníkov, aby poradili našim imaginárnym budúcim podielnikom.

Prvý z budúcich investorov chce do fondov aj sporiť - každé dva, tri mesiace vložiť tri či štyri tisícky korún. Očakáva vyššie zhodnotenie ako v banke, netoleroval by žiadny pokles hodnoty investície. Peniaze neodkladá na nič konkrétne, môže teda ísť o dlhodobejšiu investíciu.Kam by mal investovať?

Maroš Ďurik z Tatra Asset Management: „Tento investor je konzervatívny. Modelové portfólio sa skladá výlučne z korunových dlhopisových fondov. Táto stratégia je pre investora vhodná vzhľadom na jeho investičný horizont (aj keď by mal byť presnejšie stanovený) a toleranciu rizika. Na jeho mieste by som, vzhľadom na investičný horizont, investoval aj do akciových fondov a netrval na nemožnosti dočasného poklesu hodnoty investície. Odmenou za vyššie riziko by bol vyšší výnos, ktorý by mali zabezpečiť práve akciové fondy. Očakávaný výnos je štyri až päť percent v slovenských korunách na investičnom horizonte. Riziko je nízke.

Zuzana Klimantová z VÚB Asset Management: „Tento investor je konzervatívny, odporúčam mu dlhopisový korunový fond. Je najvhodnejší (prípadne peňažný fond), pretože tu je nízka volatilita, ale zároveň očakávané vyššie zhodnotenie ako v banke. Na jeho mieste by som sporila do dlhopisového korunového fondu, resp. investičného konta startinvest, ktoré sa skladá z troch fondov: dlhopisový korunový (60 percent), peňažný korunový fond (20 percent) a vyvážený rastový (20 percent). Neodporúčam investíciu do akciových, resp. zmiešaných fondov.“

Roman Scherhaufer z Across Investment Services: „Ak investor nechce na svojom mesačnom výpise vidieť ani jediný mínus, tak žiaden typ fondu nie je pre neho vhodný. Aj pri peňažných fondoch sa môže stať, že v určitom mesiaci dôjde k malému poklesu. Pri zachovaní aspoň trojmesačného horizontu je toto riziko aj pri peňažnom fonde značne znížené. Ak by teda sporil iba v peňažnom fonde, jeho peniaze sa možnosti zhodnotia na úrovni inflácie, reálny výnos zrejme nedosiahne žiadny. Ak je ochotný vzdať sa požiadavky, aby každý mesiac bola investícia v pluse - čo odporúčame, pretože ide iba o psychologický efekt, dá sa mu pripraviť program sporenia. Tri roky by sporil v dlhopisových fondoch a druhé dva v peňažných. Očakávaný výnos je 3,5 percenta ročne s rizikom, že bude o dve percentá vyšší čí nižší.“

Investor v ďalšom príklade plánuje o rok väčšie výdavky, a tak chce čo najviac rozmnožiť svoje úspory. Nechce priveľmi riskovať.Kam by mal investovať?

Maroš Ďurik z Tatra Asset Management: „Tento investor je veľmi konzervatívny. Modelové portfólio sa skladá výlučne z korunových peňažných fondov. Táto stratégia je pre investora vhodná vzhľadom na jeho veľmi krátky investičný horizont. Ak by som bol na jeho mieste, investoval by som takto, určite by som neinvestoval do dlhopisových a akciových fondov. Očakávaný výnos tri až štyri percentá v slovenských korunách na investičnom horizonte. Riziká sú veľmi nízke.“

Zuzana Klimantová z VÚB Asset Management: „Opäť ide o konzervatívneho investora, ktorý má s peniazmi určitý zámer a neakceptuje vyššiu mieru rizika. Odporúčam mu peňažný alebo dlhopisový fond. Peňažný fond vyhovuje aj kvôli investičnému horizontu, keďže nevie presne, kedy bude peniaze potrebovať a hlavne v tomto fonde sa neplatia nijaké vstupné ani výstupné poplatky. Určite by nemal na také krátke obdobie investovať do akciového ani zmiešaného fondu.“

Roman Scherhaufer z Across Investment Services: „Tomuto opatrnému investorovi odporúčam zloženie portfólia z 80 percent peňažné fondy a zvyšok dlhopisové fondy. Môže očakávať ročný výnos 4,7 percenta, s rizikom, že bude o 2,5 percenta nižší či vyšší.“

Náš ďalší investor má predstavu, že do fondov bude odkladať jednu, dve tisícky korún mesačne. Chce vysoké zisky a je ochotný riskovať. Teraz síce nevie, kedy presne bude peniaze potrebovať, ale kvôli dostatočnému zhodnoteniu by ich vo fondoch držal aj dlhšie obdobie.Kam by mal investovať?

Maroš Ďurik z Tatra Asset Management: „Ide o vyváženého investora. Modelové portfólio tvoria zo 60 percent korunové dlhopisové fondy, zvyšok akciové. Táto stratégia je pre investora vhodná vzhľadom na jeho investičný horizont (aj keď by mal byť presnejšie stanovený) a toleranciu rizika. Na jeho mieste by som si upresnil účel, na ktorý bude investované peňažné prostriedky potrebovať, a upresnil by som v akom časovom horizonte. K úpravám v modelovom portfóliu (navýšenie podielu akciových fondov) by som pristúpil len vtedy, ak by bol môj investičný horizont dlhší ako štyri roky. Očakávaný výnos šesť až osem percent v slovenských korunách. Dlhopisová časť portfólia sa vyznačuje nízkym rizikom, akciová časť obsahuje vyššie riziká, tie by však mali byť pozitívne odmenené.“

Zuzana Klimantová z VÚB Asset Management: „Investor je skúsenejší a za účelom dosiahnutia vysokého zhodnotenia akceptuje i vyššiu mieru rizika. Odporúčam mu program sporenie do vyváženého rastového fondu, prípadne do fondu svetové akcie (ide o zmiešaný a akciový typ fondu). Pri sporení má výhodu optimalizácie obstarávacej ceny a výhodu nulových vstupných poplatkov. Najvhodnejším typom pre tohto investora je asi zmiešaný fond, v ktorom je časť prostriedkov investovaná do dlhopisov a zvyšok do akcií. Investor tak pri zodpovedajúcom riziku môže očakávať vyššie zhodnotenie ako pri dlhopisových fondoch a tento fond mu vyhovuje aj kvôli investičnému horizontu, keďže presne nevie, kedy bude peniaze potrebovať. Ja osobne by som na jeho mieste a v súčasnej situácii využila program sporenie do investičného konta profiinvest. Takto sa vkladom 1000 - 2000 korún mesačne za výhodných poplatkových podmienok dostanem naraz do troch fondov: dlhopisový korunový (60 percent), vyvážený rastový (20 percent) a svetové akcie (20 percent). Čiže 60 percent svojich peňažných prostriedkov sporím do konzervatívneho dlhopisového fondu a 40 percent do rizikovejších fondov, pri ktorých sa predpokladá vyššie zhodnotenie. Alebo by som sporila priamo do vyváženého rastového fondu, alebo do svetových akcií. Asi by som neinvestovala do peňažného fondu.“

Roman Scherhaufer z Across Investment Services: „Ak predpokladáme, že ide o rozvážneho investora, ktorý chce sporiť 10 rokov, tak prvých päť rokov by sporil v akciových fondoch. Od šiesteho roku sporenia by už sporil v dlhopisovom fonde a posledné dva roky iba v peňažnom. Súčasne so začatím sporenia do dlhopisového fondu bude postupne odpredávať akciové fondy, ktoré nadobudol pred piatimi rokmi a získané peniaze sa znova investujú v dlhopisovom a peňažnom fonde. Očakávané zhodnotenie je 9 percent ročne pre akciovú časť sporenia (riziko je, že výkonnosť sa môže od tejto hodnoty líšiť oboma smermi o 14 percent), pre dlhopisovú časť päť percent (riziko tri percentá) a pre peňažné fondy 2,5 percenta (riziko jedno percento).“

Posledný príklad je o investorovi, ktorý si chce vybrať niekoľko desaťtisíc korún z bankového vkladu a vložiť ich do podielového fondu. Dočasné znehodnotenie peňazí akceptuje. V priebehu dvoch, troch rokov očakáva zhodnotenie nad úrovňou inflácie aj bankových úrokov.Kam by mal investovať?

Maroš Ďurik z Tatra Asset Management: „Ide o vyváženého konzervatívneho investora. Modelové portfólio tvoria z 80 percent korunové dlhopisové fondy, z 20 akciové. Táto stratégia je pre investora vhodná vzhľadom na jeho investičný horizont a toleranciu rizika. Ak by som bol na jeho mieste investoval by som takto, určite by som nenavyšoval investíciu do akciových fondov. Očakávaný výnos je päť až šesť percent v slovenských korunách na investičnom horizonte. Dlhopisová časť portfólia sa vyznačuje nízkym rizikom, akciová časť v sebe nesie vyššie riziká, tie by však mali byť pozitívne odmenené.“

Zuzana Klimantová z VÚB Asset Management: „Investor je skúsenejší, akceptuje vyššiu mieru rizika. Odporúčam dlhopisový alebo zmiešaný fond. Vyhovujú najmä kvôli investičnému horizontu 2 - 3 roky, a sú to fondy, u ktorých je predpoklad zhodnotenia nad úrovňou inflácie aj bankových úrokov. Neoplatí sa mu investovať do peňažného fondu.“

Roman Scherhaufer z Across Investment Services: „Otázka znie, či po troch rokoch akceptuje aj stratu, v akej výške, alebo nie. Ak nie, ide znova o opatrného investora a jeho portfólio by malo byť z polovice dlhopisové fondy a z druhej peňažné. Očakávaný výnos je štyri percentá ročne, riziko 2,5 percenta.“

Pripravila Jana Brondošová, SME 24.9.2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000