Novinky

Ako vybrať peniaze z fondu?

[ 06. 10. 2003 ]
Peniaze v podielových fondoch nie sú uložené na večnosť. Po dosiahnutí požadovaného zhodnotenia či investičného horizontu ich klienti vyberajú. Výber môže byť zapríčinený aj náhlou zmenou v živote podielnika, kedy je nutná hotovosť. K peniazom sa podielnici dostanú podľa zákona do 14 dní, zväčša to však býva do troch dní od podania žiadosti - pokynu na redemáciu.

Prevod z peňažného fondu sa môže uskutočniť aj v rámci jedného dňa. Kým investovanie do fondu nebolo veľmi zložité, výber tak jednoduchý byť nemusí. Pri investovaní stačí zájsť aj s hotovosťou na pobočku banky, napísať prevodný príkaz a peniaze sú vo fonde. Správcovské spoločnosti však podielnikov hotovostne vyplácať nemôžu (znenie zákona o kolektívnom investovaní). Preto je potrebné, aby podielnik mal založený bežný účet alebo termínovaný vklad. Je lepšie sa vopred informovať, na aké bankové produkty sa môžu peniaze z fondu previesť, aby zbytočne nedochádzalo k časovému zdržaniu. Pre podielnika je logicky najlepšie, aby sa mu peniaze previedli na jeho už existujúci produkt, ako by si mal otvárať nový a platiť za to ďalšie poplatky. Pri medzibankovom prevode netreba zabúdať na to, že trvá dlhšie ako prevod v rámci banky. Aj prevod zahraničnej meny medzi dvoma bankami je nielen časovo, ale aj finančnejšie náročnejší. Podielnik si môže pri žiadosti o výber peňazí z fondu vybrať, či chce presnú čiastku alebo určitý počet podielov. Výhodnejšie je (aj keď pri niekoľkotisícových čiastkach zanedbateľné) zadanie počtu podielov. Podielnik tak dostane čiastku, ktorá sa rovná počtu podielov prenásobenú aktuálnou hodnotou. Pri zadaní presnej sumy sa speňaží viac podielov a zvyšná časť ostáva v majetku fondu, z čoho prosperujú ostávajúci podielnici (vo fonde ostáva hodnota nižšia než je jeden podiel).

S výberom peňazí môžu byť spojené aj výstupné poplatky. Tie však neuplatňuje každý správca a bývajú strhávané, keď investor vyberá investíciu do jedného resp. dvoch rokov od investovania.

Splnomocnenie pri fondoch

V živote podielnika môže nastať situácia, ktorú nemôže predpokladať. Môže sa napríklad stať, že bude potrebovať vybrať peniaze z fondu, ale sám na predajné miesto zájsť nebude môcť. V takom prípade je dobré, ak má ešte niekoho, kto môže disponovať jeho peniazmi.

Správcovské spoločnosti umožňujú narábať s vloženými prostriedkami aj iným osobám, ako je podielnik. Podmienkou takého narábania je podpísané splnomocnenie, ktorého podmienky sa medzi správcami líšia. Splnomocniť inú osobu na prístup k vloženým peniazom sa dá tak v čase prvej investície, ako i neskôr. Možno podielnici ocenia aj fakt, že splnomocniteľ nemusí mať prístup ku všetkým podielom. Niektorí správcovia umožňujú nastaviť spolumajiteľstvo iba na vybraný počet podielov, resp. druh fondu. Majiteľom investovaných peňazí ostáva i naďalej podielnik. Pri výbere disponenta treba mať na zreteli, že ich môže vybrať všetky a podielnikovi ostane čisté konto. Kritériá kladené na disponentov sú rovnaké ako pre podielnikov: vek 18 rokov, pri podpise treba mať pri sebe občiansky preukaz a podpísaný formulár. Za splnomocnenie si žiadna spoločnosť poplatky neúčtuje.

Počet ľudí, ktorí majú prístup k vloženým úsporám, nie je neobmedzený pri každej správcovskej spoločnosti. Spoločnosti VÚB AM a IaD obmedzili počet spoludisponentov na dvoch. Napríklad pri fondoch WIOF sa takáto služba neposkytuje.

Splnomocnenie ako také stráca platnosť po úmrtí podielnika alebo po uplynutí času, na ktoré bolo určené (napr. Prvá Penzijná). Príbuzní sa v prípade smrti podielnika dostanú k investíciám iba na základe dedičského rozhodnutia či darovacej zmluvy. V zmluve so správcovskou spoločnosťou (napr. Tatra Asset Management) sa však dá uviesť, že bude platiť aj po smrti podielnika. Narábaniu s peniazmi však správca fondu nemôže zabrániť, ak o smrti podielnika nevie. Pokiaľ splnomocnenec vyberie peniaze skôr, ako dostane správcovská spoločnosť oznámenie o úmrtí podielnika, začne sa správne konanie a v konečnom dôsledku musí vybrané peniaze vrátiť, a to aj z ušlým ziskom. Pri disponovaní s peniazmi môže zavážiť aj splnomocnenie podpísané notárom. Vtedy má disponent k investovaným prostriedkom rovnaké práva ako podielnik.

Pripravil Pavel Škriniar
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000