Novinky

Kam kráčajú dlhopisy

[ 12. 10. 2003 ]
Oplatí sa dnes investovať konzervatívne? Býčí trh s dlhopismi trvá už vyše 20 rokov a investori si už na to zvykli. Zvlášť v posledných troch rokoch sa stali doslova hitom. Čoraz viac odborníkov však varuje, že situácia na dlhopisovom trhu sa mení.

Najprv si však pripomeňme, čo všetko by sme mali vedieť o dlhopisoch. Dlhopisy (obligácie, bondy) sú vlastne verejne obchodovateľné dlhové úpisy. Lehota ich splatnosti sa meria v rokoch. Čím je priemerná lehota splatnosti (durácia) dlhšia, tým je kurz dlhopisu citlivejší na výkyvy požadovaných výnosov. Preto sú dlhopisy s kratšou lehotou splatnosti bezpečnejšie a zvyčajne ponúkajú nižšie výnosy. V čase, keď sa očakáva dlhodobý pokles úrokov, je výhodnejšie investovať do dlhodobých dlhopisov a naopak.

Riziká a výnosy

Rizikovosť dlhopisu je daná jeho emitentom. Za najbezpečnejšie sa dajú považovať americké štátne dlhopisy. Dlhopisy vysokokvalitných firiem s ratingom AAA, AA, A sa dajú označiť za bezpečné. Od ratingu BB sa bezpečnosť rýchlo zhoršuje, a tým stúpajú aj ponúkané výnosy. Reakcie cien posledne spomínaných dlhopisov na ekonomické správy sa výrazne líšia od reakcií cien dlhopisov bezpečných.

Výnosy dlhopisov majú dve zložky. V prvom rade ide o úrokové (kupónové) výnosy. Tie sú závislé od výšky požadovaných výnosov odvodených aj od úrokových mier. Pri bežných dlhopisoch s pevným kupónom sa tento výnos v priebehu obdobia životnosti nemení. Druhou zložkou je pohyb cien (kapitálové výnosy/straty). Klesá výnos, rastú trhové ceny dlhopisov, pretože ten, kto kúpi drahšie, dostane práve tento nižší výnos. Keď výnosy stúpajú, trhové ceny dlhopisov idú dole. Táto hojdačka je zákonitá a nemenná.

Budúcnosť skrýva dve možnosti

Skutočnosť, že klesajúce výnosy zvyšujú ceny dlhopisov, mala za následok nadpriemerný rast cien dlhopisov v posledných dvadsiatich rokoch. Vzhľadom na to, že úroky boli v USA v tomto čase asi na úrovni 16 %, bol priestor na ich pokles (teda rastu cien dlhopisov) naozaj veľký. Iná situácia je dnes, keď úroky a výnosy sú takmer celosvetovo na historických minimách. V situácii, keď sa pohybujú okolo 3 - 4 %, je možnosť ich ďalšieho poklesu (a teda rastu cien dlhopisov) značne obmedzená. Napriek tomu môžu nastať dve celkom protichodné situácie.

1. alternatíva - trvalý pokles ekonomiky

Nádeje, ktoré sa vkladajú do oživenia ekonomiky, nebudú naplnené a zlyhajú tiež snahy centrálnych bánk zabrániť deflačnému vývoju (deflácia = opak inflácie). V takejto situácii môže sláva dlhopisov ešte nejaký čas pokračovať a môže sa stať, že dlhopisová investícia bude napríklad ďalších 10 rokov tým najvýhodnejším variantom. To ukazuje príklad Japonska, kde pokles úrokov z 3 % na súčasných 0,5 % ukázal, že v čase deflácie sú aj nízke ponúkané výnosy spojené s ich ďalším poklesom veľmi výhodné. Viera v stále vysoké zisky spojené s dlhopisovou investíciou je tak i vierou v trvalý pokles ekonomiky.

2. alternatíva - rast prevládne

Druhá alternatíva sa naplní v prípade, že sa dostaví ekonomický rast a snahy centrálnych bánk zabrániť deflácii budú úspešné. Za situácie, keď FED (americká centrálna banka) je ochotný zabrániť deflácii i veľmi značným uvoľnením menovej politiky, môže dôjsť k tomu, že skutočným výsledkom bude nárast inflácie. To by, samozrejme, vyvolalo razantný pokles cien dlhopisov.

Aké je väčšinové presvedčenie?

Vývoj naznačuje, že prevláda viera investorov v oživenie ekonomiky. Paniku vyvolal FED v júnovom znížení úrokov o 0,25 % bez toho, aby sa zmienil o deflácii či použití netradičných metód. Na tie netradičné metódy a na deflačnú rétoriku si totiž investori toho roku už zvykli, a práve tieto faktory stáli za mimoriadnym rastom cien v niekoľkých posledných mesiacoch až do júna, keď nastal obrat. Aj keď je korekcia cien pomerne rýchla, nie je na konci, pokiaľ nenastane situácia číslo 2.

Čo by sme mali vedieť

Čo by mal vedieť investor plánujúci investovať do dlhopisových fondov? Okrem nejasnej budúcnosti trhu cien číha naňho ešte jedno riziko - to, že bude investovať mechanicky a ovplyvnený vývojom v posledných dvadsiatich rokoch. Bolo by múdre vziať do úvahy, že potenciál dlhopisov je po dvadsiatich rokoch rastu značne vyčerpaný. Rizikom je tak masívne rozpätie medzi históriou (rekordné zisky) a budúcnosťou (nízke výnosy) spojené s neznalosťou investorov o tom, čo kupujú. Napriek súčasnému prostrediu existuje možnosť, aby dlhopisy priniesli zisky približujúce sa dvojciferným hodnotám. S istotou sa dá povedať iba jediné. Nákup dlhopisov je dnes riskantnejší ako v uplynulých dvadsiatich rokoch. Napriek tomu dlhopisy patria do portfólia konzervatívnych a opatrných investorov. Majú v ňom nezastupiteľné miesto, ale je vhodné viac myslieť na diverzifikáciu. Akékoľvek odporúčanie nie je na mieste, pretože posledné rozhodnutie musí byť na pleciach investora.

Z Pioneer News pripravil Peter Dujsík, časopis Investor 9/2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000