Novinky

Investovanie do podielových jednotiek a podielových fondov

[ 20. 10. 2003 ]
V tlači sú výzvy tak na investovanie do podielových fondov, ako aj na investovanie do podielových jednotiek. Aký je medzi nimi rozdiel? Podielové fondy sú produktom správcovských spoločností, podielové jednotky sú z dielne poisťovní. Na každý produkt sa vzťahuje iný zákon.

Podielové fondy sú upravené zákonom o kolektívnom investovaní, na podielové jednotky sa vzhľadom na fakt, že ich ponúkajú poisťovne, vzťahuje zákon o poisťovníctve. Podielové jednotky sú charakteristické pre investičné životné poistenie alebo životného poistenia spojeného s investovaním do rôznych finančných nástrojov. Poistením poisťovňa poskytuje poistnú ochranu najmä v prípade smrti. Ekonomické riziko spojené s premenlivosťou výnosov nesie pri tomto poistení poistník, ktorý má možnosť voľby spôsobu umiestnenia svojich prostriedkov - poistného, a to prostredníctvom výberu tzv. fondu. Fond predstavuje vopred definovaný spôsob finančného umiestnenia prostriedkov v mene poistených, pričom poistník sa sám rozhoduje, do ktorých z fondov umiestni svoje prostriedky (teda umiestňuje poistné). Poisťovňa obvykle poskytuje základnú charakteristiku jednotlivých fondov (druh aktív a ich rizikovosť). Poisťovňa najmenej raz ročne (bližšie poistné podmienky poisťovní) informuje poistníkov o stave ich tzv. osobného účtu, počte jednotiek fondu a ich aktuálnej hodnote. Aktuálnu hodnotu jednotiek fondu poisťovne zverejňujú buď na ich webových stránkach alebo v tlači s určitou frekvenciou (napr. raz do týždňa).

Rizikové upozornenie

Všetky pojmy, ktoré sú použité pri predaji poistných produktov by mali byť definované vo všeobecných podmienkach, ktoré upravujú poistenie a mali by byť len na účely daného poistenia. Komerčné poistenie sa riadi zákonom o poisťovníctve, pričom poistná zmluva sa riadi hlavou XV Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, čo všetko musí byť uvedené v poistnej zmluve a o čom má byť informovaný poistník pred uzatvorením zmluvy. Podstatné je, aby si klient prečítal poistné podmienky a spýtal sa na všetko, čo mu je nejasné. Zákon o poisťovníctve nestanovuje žiadnu požiadavku na rizikové upozornenie klienta pri predaji investičného životného poistenia. Každá poisťovňa sa musí riadiť aj inými zákonmi, ktoré upravujú, resp. sa vzťahujú na jej činnosť (napr. Obchodný zákonník, zákon o účtovníctve a pod.). Rozsah, v akom sa na ne vzťahujú, je upravený vždy v príslušnom zákone. V prípade investičného životného poistenia ide o poskytovanie poisťovacích služieb resp. predaj poistenia, a nie o výzvu na investovanie, aj keď v inzercii to tak nie vždy vyzerá. Prečo nemajú inzeráty na podielové jednotky rizikové upozornenie? „Investičné životné poistenie je síce svojím spôsobom konkurenciou kolektívneho investovania, avšak prednostne ide o poistný produkt, slúžiaci na krytie poistných rizík,“ hovorí Slavomír Šťastný, podpredseda rady Úradu pre finančný trh. „V prípade investičného životného poistenia preto povinnosť uverejniť rizikové upozornenie nie je. Kombinácia finančných produktov je prirodzený dôsledok finančnej globalizácie. Problém vidím skôr v spôsobe predaja takýchto produktov, keď agenti často prezentujú poistný produkt ako investičný. Tu pomôžu len väčšie skúsenosti a lepšia informovanosť obyvateľstva.“

Správca domu a správca fondu

Na podobnosť značiek trpia hlavne globálne spoločnosti, ktorých napodobeniny vidieť na každom verejnom trhovisku. Aj kolektívne investovanie má problémy s podobnosťou pojmov. Najčastejšie sa pri pojme „správcovská“ vynára činnosť správcu domu, čo podporujú aj názvy niektorých spoločností s týmto predmetom podnikania. „Bohužiaľ, v súčasnosti nemáme efektívne páky na to, aby sme proti používaniu označenia „správcovská spoločnosť“ účinne zasiahli,“ upozorňuje Peter Goceliak, výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností. „Relevantné inštitúcie zrejme pri zápise obchodných mien do registra nepostupovali v súlade s duchom zákona o kolektívnom investovaní, ktorý umožňuje používať označenia „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ a „správ.spol., a.s.“ iba spoločnostiam s príslušným povolením orgánu dohľadu nad finančným trhom. Značne oklieštené sú v tomto zmysle aj kompetencie orgánu dohľadu nad finančným trhom sankcionovať neoprávnené používanie uvedených označení.“ A ako je to so zamieňaním pojmov podielová jednotka a podielový fond? „Označenie „podielový fond“ je najcennejšou ochrannou známkou odvetvia kolektívneho investovania a žiadne zneužitie či neoprávnené použitie neostane z našej strany nepovšimnuté,“ pokračuje P. Goceliak. „Problematické a sporné však môže byť to, do akej miery je napr. často používané označenie „podielová jednotka“ zameniteľné s chráneným označením „otvorený podielový fond“. Podľa nášho názoru je podobnosť uvedených označení schopná bežného investora uviesť do omylu a vytvoriť u neho nesprávnu predstavu, že investovaním do „podielovej jednotky“ získava automaticky všetky garancie a záruky transparentnosti podielového fondu. Niektoré „podielové jednotky“ sú skutočne naviazané na podielové fondy, avšak neplatí to všeobecne a klient by sa mal o zloženie „podielovej jednotky“ určite podrobne zaujímať.

Definície pojmov

Podielový fond je majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami. Podielový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.

Podielová jednotka - nie je definovaná v zákone. V prospekte produktu sa uvádza, že je to podiel investičného fondu, ktorý predstavuje nárok na časť hodnoty majetku investičného fondu, ale nezabezpečuje poistníkovi žiadne dodatočné práva týkajúce sa aktív, z ktorých fond pozostáva. Poistníkom je v tomto prípade osoba, ktorá s poisťovateľom (poisťovňou) uzavrela poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné. Investičný fond pozostáva z rôznych typov aktív. Poisťovateľ je oprávnený rozhodnúť o ukončení investovania a spravovania investícií. V takom prípade musí byť poistník najneskôr 1 mesiac pred účinnosťou tohto rozhodnutia upovedomený o nutnosti prevodu jednotiek tohto fondu do iného fondu. Frekvencia ocenenia majetku investičných fondov bude stanovená poisťovateľom, minimálne však raz týždenne. Nákupná cena počiatočnej podielovej jednotky investičného fondu je stanovená tak, aby rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou počiatočnej jednotky bolo percento nákupnej ceny počiatočnej podielovej jednotky stanovené poisťovateľom.

INVESTOR 10/2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000