Novinky

Derivátové obchody a riadenie rizík pri správe podielových fondov

[ 23. 12. 2003 ]
Investovanie do derivátov sa všeobecne chápe ako riziková investičná stratégia. V prípade podielových fondov však ide zväčša o úplný opak, pričom účelom derivátových obchodov je najmä obmedzenie existujúcich rizík. Zmena nastane až v súvislosti s pripravovaným novým znením zákona o kolektívnom investovaní, ktorý investičné možnosti správcovských spoločností rozšíri, pričom ruka v ruke s voľnejším režimom investovania sa zavádzajú aj nové povinnosti, spočívajúce vo formálnom sledovaní a vyhodnocovaní rizík, spojených s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde. Podstatnou zmenou bude najmä možnosť investovania do finančných derivátov, pričom takýto spôsob investovania môže byť priamo súčasťou investičnej stratégie podielového fondu.

Súčasná úprava investovania do derivátov

Súčasná právna úprava umožňuje uskutočňovať derivátové obchody iba v obmedzenom rozsahu a to iba za účelom obmedzenia rizík z vývoja hodnoty majetku v podielovom fonde. Pojem „derivát“ súčasné znenie zákona o kolektívnom investovaní ani nepoužíva, obmedzuje sa iba na možnosť používania úzko vymedzených kategórií opcií a „obchodov, spojených s právami alebo povinnosťami“, čo využívanie finančných derivátov v širšom rozsahu vylučuje.

Pokiaľ ide o opcie, správcovská spoločnosť môže nadubúdať do majetku v podielovom fonde opcie na kúpu alebo predaj investičných nástrojov, do ktorých môže byť majetok podielového fondu v zmysle iných ustanovení zákona o kolektívnom investovaní investovaný (najmä vymedzené kategórie akcií a dlhopisov), ako aj menové a úrokové opcie, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Hodnota opcií môže pritom tvoriť najviac 5% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.

Ak má správcovská spoločnosť záväzok vyplývajúci z kúpnej opcie na cenné papiere v majetku v otvorenom podielovom fonde, musia byť cenné papiere, ktoré sú predmetom práva opcie, súčasťou majetku v otvorenom podielovom fonde počas celého trvania práva opcie. Ak má správcovská spoločnosť záväzok vyplývajúci z predajnej opcie, musí byť v otvorenom podielovom fonde dostatok peňažných prostriedkov na krytie záväzkov z jej prípadnej realizácie.

Okrem opcií môže správcovská spoločnosť v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v otvorenom podielovom fonde uskutočňovať aj obchody, spojené s právami alebo povinnosťami, odvodenými z cenných papierov, indexov cenných papierov zverejňovaných burzami cenných papierov, kurzov cudzích mien alebo úrokových sadzieb. Takéto obchody však musia byť uvedené v štatúte, je na ne potrebný predchádzajúci súhlas depozitára a môžu slúžiť iba na obmedzenie rizík z vývoja hodnoty majetku v podielovom fonde. Záväzky z uvedených obchodov nesmú prekročiť 10% čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde ku dňu vzniku záväzku.

Relatívne obmedzená možnosť investovania majetku v podielovom fonde do rizikovejších investičných nástrojov v podobe finančných derivátov sa odráža v skutočnosti, že povinnosť osobitnej formálnej úpravy procesu riadenia rizík dnes zákon o kolektívnom investovaní neupravuje a je teda iba vecou správcovskej spoločnosti, do akej miery má proces riadenia rizika upravený vlastnými internými normami. Povinnosťou správcovskej spoločnosti je iba vypracovať účinný systém vnútornej kontroly, ktorú zákon definuje ako kontrolu dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti. Obsah, rozsah ani forma samotných „vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti“ nie sú zákonom upravené a je teda internou záležitosťou, do akej miery majú byť postupy riadenia rizík ich súčasťou. Zákon sa obmedzuje iba na všeobecné konštatovanie, že organizačná štruktúra a systém riadenia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení, dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany investorov a efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností investorov.

Rozšírené možnosti investovania do finančných derivátov

Pripravované znenie zákona o kolektívnom investovaní (jeho účinnosť sa predpokladá od 1.1.2004) už v súvislosti s možnosťami investovania majetku v otvorenom podielovom fonde používa aj pojem „finančný derivát“, pričom významne rozširuje možnosti ich využívania.

Finančné deriváty ako investičné nástroje

Majetok v otvorenom podielovom fonde bude možné investovať do finančných derivátov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Správcovská spoločnosť však bude môcť nadobúdať do majetku v podielovom fonde aj tzv. OTC deriváty (nie sú obchodovateľné na regulovanom trhu) a to po splnení nasledovných podmienok:

Podkladovým nástrojom OTC derivátov sú investičné nástroje, do ktorých môže byť majetok podielového fondu v zmysle iných ustanovení zákona o kolektívnom investovaní investovaný, alebo finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť majetok v podielovom fonde investovaný podľa investičnej stratégie uvedenej v štatúte fondu

Druhá zmluvná strana OTC derivátu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha štandardnému režimu dohľadu, pričom v štatúte fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcii, ktoré môžu byť pri obchodoch s OTC derivátmi protistranou

OTC deriváty sú denne oceňované spoľahlivým a preukázateľným spôsobom a je možné ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť za ich trhovú cenu z iniciatívy správcovskej spoločnosti

Finančné deriváty ako súčasť investičnej stratégie

Pôvodná úprava možnosti využívania derivátov za účelom efektívneho riadenia investícii v majetku v podielovom fonde zostáva zachovaná a aj naďalej bude platiť, že ak je to uvedené v štatúte fondu, po predchádzajúcom súhlase depozitára možno za účelom efektívneho riadenia investícii majetku v otvorenom podielovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte fondu používať aj osobitné techniky a nástroje, vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, avšak iba v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob investovania a investičná stratégia, určená štatútom príslušného fondu. Druhy a spôsob používania takýchto techník a nástrojov bližšie vymedzí podzákonná norma MF SR.

Investície do finančných derivátov však budú môcť tvoriť už aj časť celkovej investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde. „Výmenou“ za takéto rozšírenie možností využívania finančných derivátov bude (bez ohľadu na skutočné využívanie finančných derivátov) povinnosť správcovskej spoločnosti používať pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde formálne postupy riadenia rizík, umožňujúce priebežné sledovanie miery pozičného rizika a jeho vplyv na celkové riziko, spojené s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde a používať postupy pre presné a objektívne ohodnotenie OTC derivátov. Najmenej raz za šesť mesiacov bude správcovská spoločnosť povinná predložiť orgánu dohľadu správu v písomnej forme o druhoch finančných derivátov, do ktorých investovala majetok v otvorených podielových fondoch, o rizikách spojených s týmito finančnými derivátmi a ich podkladovými nástrojmi, ako aj kvantitatívne obmedzenia a metódy, ktoré boli používané na hodnotenie rizík spojených s transakciami s finančnými derivátmi, a to osobitne za každý spravovaný otvorený podielový fond. Osobitne sa bude sledovať celková majetková angažovanosť, týkajúca sa finančných derivátov. Tá nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, pričom pri jej výpočte sa vezmú do úvahy súčasná hodnota podkladových nástrojov, riziko obchodného partnera, predpokladané budúce pohyby trhu a zostávajúca doba do uzavretia pozícii. Podrobnosti o tom, čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou a spôsob jej výpočtu bližšie vymedzí podzákonná norma MF SR.

Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000