Novinky

Zhromaždenie členov Asociácie

[ 07. 07. 2004 ]
Zhromaždenie členov Asociácie správcovských spoločností, ktoré sa konalo v utorok 29. júna 2004, schválilo zmenu názvu na Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS). Zároveň doplnilo Predstavenstvo i Dozornú radu. Za člena predstavenstva bol zvolený Michal Kustra zo spoločnosti Tatra Asset Management, za člena Dozornej rady Juraj Široký zo spoločnosti ČSOB Asset Management.

Asociácia sa zároveň zmenou stanov otvorila pre novovznikajúce dôchodkové správcovské spoločnosti. “Predpokladáme, že aj tieto spoločnosti sa budú chcieť združiť, aby mohli efektívne riešiť spoločné problémy. Prienik činnosti dôchodkových správcovských spoločností so správcami klasických podielových fondov bude výrazný. Je tu príležitosť vytvoriť silnú asociáciu zastrešujúcu všetky subjekty, ktoré sa budú podieľať na správe úspor,“ povedal predseda predstavenstva SASS Roman Vlček.

Aktuálne zloženie Predstavenstva SASS: Roman Vlček (predseda predstavenstva spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne) – predseda Marián Matušovič (predseda predstavenstva spoločnosti VÚB Asset Management) – podpredseda Stanislav Žofčák (predseda predstavenstva spoločnosti Prvá penzijná Róbert Blaho (predseda predstavenstva spoločnosti Istro Asset Management) Michal Kustra (predseda predstavenstva spoločnosti Tatra Asset Management) Pavol Bulla (country manažér spoločnosti Pioneer Investments)

Aktuálne zloženie Dozornej rady SASS: Ingrid Melicherová (predsedníčka predstavenstva spoločnosti Amslico AIG Funds) – predseda Jana Paulenová (audítorka spoločnosti D.P.F.) Juraj Široký (člen predstavenstva spoločnosti ČSOB Asset Management)

Riadni členovia SASS: Tatra Asset Management Asset Management Slovenskej sporiteľne VÚB Asset Management Istro Asset Management Prvá penzijná Amslico AIG Funds Investičná a dôchodková správ. spol.

Pridružení členovia SASS: ČSOB Ľudová banka HVB Bank Slovensko Dexia Banka Slovensko ING Bank Pioneer Investments Across Investment Services AFS-Nezávislý finančný poradca OVB Allfinanz Slovensko SFM Slovakia
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000