Slovenský fondový index monitoruje výkonnosť  sektora kolektívneho investovania na Slovensku. Index je počítaný ako vážený priemer výkonností všetkých podielových fondov predávaných na Slovensku. Váhy, ktorými jednotlivé fondy vstupujú do výpočtu, sú dané podielom ich aktív na Slovensku (denominovaných v EUR) k celkovým aktívam všetkých podielových fondov. Výkonnosti jednotlivých fondov sa aktualizujú na týždennej báze. Index predstavuje výkonnosť portfólia všetkých fondov, ktoré sú alebo boli k dispozícii na Slovensku v období, za ktoré je výkonnosť počítaná. Počiatočná hodnota indexu je 1 a je stanovená k dátumu 31. december 2018.