Výročné zhromaždenie členov (VZČ) jednohlasne schválilo dokumenty "Správa o činnosti SASS v roku 2022" a "Správa o hospodárení a účtovnej evidencii SASS za rok 2022". Za člena predstavenstva na obdobie 4 rokov do júna 2027 bol na VZČ zvolený Vladimír Bencz. Členmi predstavenstva s platným mandátom do roku 2026 zostávajú: Marek Prokopec, Marián Matušovič, Roman Vlček, Dana Škublová, Pavol Vejmelka a Gabriel Balog. VZČ ponechalo členské príspevky na rok 2024 v rovnakej výške ako v roku 2023.

Správa o činnosti SASS v roku 2022 sa nachádza v prílohe.