Prehľad predajov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,6110 1 200,98 7 152,10 1 200,98 6 152,10 5 951,12 50 626,96 -81 084,02 -444 105,91 -230 942,04 -516 878,11
IAD - EURO Bond 4,5900 2 785,98 1 936,70 2 785,98 1 936,70 -849,28 -3 072,71 -45 549,96 -420 416,20 -60 810,91 -143 556,76
IAD - Global Index 15,5001 1 198,98 1 396,00 1 198,98 1 396,00 197,02 5 056,95 868 729,64 2 507 423,65 422 730,00 -3 444 412,78
IAD - CE Bond 3,7901 0,00 263,32 0,00 263,32 263,32 -1 375,42 -258 163,20 -519 425,74 -352 748,50 -536 143,63
IAD - KD RUSSIA 105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56
IAD - Optimal Balanced 11,5777 0,17 461,67 0,17 461,67 461,50 -5 550,33 -264 174,21 -254 599,03 -341 100,35 -3 592 296,04
IAD - Prvý realitný fond 1,1595 947 338,15 2 118 712,10 941 953,40 2 118 712,10 1 171 373,95 1 602 674,54 12 863 977,57 40 273 105,58 23 628 573,03 62 797 688,66
IAD - Growth Opportunities 20,6399 2 555,01 5 583,68 2 555,01 5 583,68 3 028,67 -432,25 -309 994,09 -301 529,10 -305 319,00 -411 617,11
IAD - Český konzervativní 3,6518 649,74 528,05 649,74 528,05 -121,69 -873,79 -876 842,21 -1 011 154,34 -1 012 076,93 -1 279 290,65
IAD - Protected Equity 1 1,7153 0,00 5,96 0,00 5,96 5,96 -14,11 2 249,89 2 526,48 2 442,48 2 517,85
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,1221 1 417 489,70 1 536 588,72 1 417 489,70 1 519 588,72 119 099,02 910 215,47 1 052 092,37 4 931 724,84 2 741 718,73 4 843 133,24
IAD - Protected Equity 2 1,2646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167,36 92,64 202,64 172,64 384,48
IAD - Energy Fund 3,6463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 973 317,98 512 006,01 776 124,24 1 117 977,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1879 210 002,21 430 366,14 210 002,21 365 366,14 220 363,93 224 853,82 949 864,98 4 178 547,11 2 879 155,07 5 885 081,92
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 239 792,90 317 569,90 317 569,90 317 569,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )