Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.11.2022

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 0,25 0,25 0,96
AM SLSP Euro Plus Fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 500,00 0,00 0,50 0,40
ČSOB Privátny o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., .a.s. 150,00 0,00 0,00 0,37
ERSTE RESERVE DOLLAR Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,48
ERSTE RESERVE EURO PLUS Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,24
ERSTE RESERVE CORPORATE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,32
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 1,06 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 0,00 0,27
ERSTE RESERVE EURO Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,12
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,05
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,05
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,24
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners 250,00 0,00 2,00 0,16
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka